Výzva k zastavení vraždění potraty

Čtvrtek, 16. prosince 2010 v 13:10

Napiš toto, moje dcero. Smrt, páchaná na nevinných obětech, je jeden z největších hříchů, které může člověk způsobit svému bratru. Je to nejzávažnější hřích těla a způsobuje Mi hlubokou bolest. Nedostatek úcty k lidskému životu, která dnešnímu lidstvu chybí, je ve světě stále zřejmější.

Život je vzácný dar od Boha. Nikdo nemá právo brát jinému život. Nikdo nemá právo vzít život dítěti dříve, než v čase narození poprvé vdechne. Tento zločin je ohavností a je neodpustitelný. Všechny duše mají svůj původ u mého Věčného Otce a jsou stvořeny v okamžiku početí. Malé děti, nevinné duše, jsou vražděny právě těmi, kteří se o ně mají starat – jejich vlastními matkami, které jsou zodpovědné za jejich bytí a odpírají jim právo narodit se.

Proč stojí moje děti v pozadí a nic nedělají? Ve jménu svobody jsou tito malí andělé z království mého Otce vzati z této země a to dříve, než pro ně, jako děti Boží, nadejde čas. Cožpak nechápou tyto ženy, že životy, jimž připisují tak málo hodnoty, patří Bohu? Tyto děti trpí. Během jejich vraždění podstupují nepředstavitelnou agónii. A toto je legalizováno vládou, lékaři a rodinami těchto žen. Cožpak necítí ve své duši žádné výčitky svědomí?

Neuvědomují si, že jejich ohavný čin není odlišný od jednání, kdy člověk vraždí člověka?

Ve skutečnosti je to ještě větší hřích, protože tyto děti jsou bezmocné. Tyto ženy musí prosit o milost, když se provinily, nebo Mě musí prosit o vedení, když zvažují podstoupit potrat. Tak či onak je bude soudit jejich hřích. Hříchy těla jsou v očích mého Otce nejurážlivější. Neexistuje žádný stupeň omluvy za vraždu spolubratra, který by byl v mých očích, nebo v očích mého Věčného Otce, přijatelný.

Probuďte se teď, děti moje, a pochopte, že odejmutí života dovede pachatele do věčného, pekelného ohně. Z této propasti plné démonů není návratu. A to těch démonů, kteří skrze práci mistra klamu – Satana – přesvědčují vrahy, že to, co dělají, je správné! Například lstivě přesvědčí matky, že dělají „správné rozhodnutí“. Použijí jakýkoliv trik, spojený s lidským uvažováním k tomu, aby člověk tuto věc obhajoval, i když je zlá. Budou používat lež, aby si vrah myslel, že má svoje vlastní práva. Že v prvé řadě musí mít na zřeteli svoje vlastní zájmy. Ve jménu lidských práv se tato lež projevuje tak, že právo matky na její svobodu žít takovým životem, jakým se sama rozhodne, je hodné obdivu. Lež ji potom přesvědčí, že je oprávněné a správné zavraždit svoje dítě.

Pochopte prosím, že eskalace genocidy ve světě byla předpověděna. Je to jen jedno z mnoha znamení, o nichž se mluví v souvislosti s koncem časů.

Teď se všichni zastavte. Naslouchejte. Vražda je velmi vážný přestupek. Když ji vykonáte, nebudete spaseni. Není cesty k návratu. Těm, kteří spáchali tento strašný hřích, říkám – konejte pokání. Proste teď o odpuštění. Já, skrze své milosrdenství, vyslechnu vaši modlitbu. Můžete být, a i budete spaseni, když budete upřímně litovat svého těžkého hříchu. Vyslechnu vás. Odpustím. Avšak čas není na vaší straně.

Věřící, modlete se vytrvale za tyto moje ztracené a bloudící děti, které byly svedeny mistrem klamu a jeho přisluhovači v mocenských pozicích. Teď potřebují vaše modlitby. Vy všichni musíte bránit právo na lidský život, jenž za žádných okolností nesmí být poškozován lidskýma rukama.

Modlete se ke Mně každý den. Obětujte každé utrpení, které snášíte, za nevinné oběti.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus