Výzva pro všechny církve a vyznání k sjednocení proti Zlému

Neděle, 21. listopadu 2010 v 15:00

Mé církve na celém světě, poslyšte mé volání. Vy všichni, děti a následovníci, patříte Mně. Mnozí z vás následují učení své církve a Boha, Stvořitele lidstva. To je v pořádku. Mnozí z vás vykládají učení mého Věčného Otce různými způsoby. K tomu došlo skrze výklady proroků již od počátku času.

Mnoho proroků vyložilo Boží učení tak, jak bylo poselství jimi přijato. Některá z mých prorockých slov však byla pozměněna. Všem mým prorokům byla dána Pravda. Avšak ne všichni z mých proroků jednali tak, aby se postarali, že jejich následovníci zůstanou na cestě k věčnému životu.

Všechny cesty vedou k Bohu, Stvořiteli lidstva. Boží následovníci vykládali učení různými způsoby, což vedlo ke zmatení. Když už zmatek nastal, tak si můžete být jisti, že jedinou cestou z něho ven, je zjednodušení vaší víry. Jednoduše věřte a uctívejte vašeho Stvořitele.

Apeluji na všechny církve, náboženství a vyznání víry na celém světě, aby se modlily za lidstvo a ty, kteří nemají víru – a to teď. Boží láska nemá nic společného s destrukcí života. Nikdo nemá právo v mém jménu, nebo ve jménu mého Věčného Otce zabíjet. Místo toho pojďte a spojte se ve vaší lásce k vašemu Stvořiteli tváří v tvář zlu, které rychle vzniká všude okolo vás.

Moje děti, dovolte Mi, abych vám připomenul Boží zákony. Desatero přikázání – darované vám mým Věčným Otcem prostřednictvím nejsvětějšího a nejoddanějšího proroka Mojžíše. Tato pravidla byla určena k tomu, aby naučila Boží děti, jak Mu mají vzdávat úctu, aby je vedl k Pravdě. Tak mnoho lidí na to dnes zapomnělo. Ti, kteří nezapomněli, jen zřídka uvažují nad jejich významem. Ti, kteří Desateru přikázání nerozumí, rozhodnou se je vykládat způsobem, jenž je velmi daleko od Pravdy. Těm říkám: Přečtěte si, prosím, Desatero přikázání a řiďte se jím, nebo se vystavíte riziku, že budete čelit Božímu hněvu. Jejich význam nesmí být zmenšen pod záminkou falešné lásky, falešného soucitu, nebo ospravedlňováním hříchu ve světle toho, co už vám bylo řečeno.

První přikázání vám říká, abyste zbožňovali jediného Stvořitele, mého Věčného Otce a abyste se vyhnuli modloslužbě. Přesto toto první přikázání bylo roztrháno na kusy a odmítnuto ve prospěch falešných bohů. Falešnými bohy nemyslím nutně jen lidi na vysoce postavených místech, nebo ty, kteří vyzdvihují sebe tak, že vy, mé děti, padáte v extázi k jejich nohám. Ano, toto je zločin a těžká urážka v očích Boha.

Modloslužebnictví, o kterém se teď zmiňuji, je lidská láska k moci a k penězům, která může mé děti dohnat k beznaději. Tato beznaděj vede k porušení ostatních pravidel. K hříchu posedlosti sám sebou. Touha starat se v životě jen o vlastní zájmy, na úkor vlastní duše, bude vaším pádem. Láska k sobě samému není láskou. Je to marnivost. Přesto je to dnes populární názor. Vy, pod rouškou falešného soucitu, vyzdvihujete sebe a popíráte Boha. Váš nedostatek pokory vám přinese zkázu. Když postavíte sebe před jiné, pak oni a jiní lidé tím budou trpět. Toto přikázání nesmí být nikdy porušeno. Lidské uvažování, jímž se ospravedlňuje hřích, je absurdní.

Posedlost slavnými lidmi

Mladí lidé, jimž delší čas chybělo vedení, jsou teď vtahováni do propasti modlářství způsobem, který každý jasně vidí. Idoly, které moje mladé děti uctívají, nejsou z větší části ze světla. Mnoho z nich prodalo svoji duši ďáblu a touto skutečnosti se hrdě chlubí.

Jejich hypnotický půvab skrze jejich hudbu a slova přesvědčují moje děti, že to je ta správná cesta k následování. Jejich přitažlivá nemorálnost povzbuzuje jejich následovníky k napodobování. Když tak mé děti jednají, zabraňují působení Světla, neboť i ony jsou vtahovány do věčné tmy. Posedlost slavnými lidmi v dnešním světě znamená, že moje děti pociťují úzkost po celou dobu, kdy se snaží dosáhnout stejných vrcholů jako ti, kteří následují mistra klamu a tvrdí, že je dosáhli.

Pojďte teď, všechny mé děti, všech církví a věr. Spojte se a bojujte za právo uchovat si víru v Boha, Věčného Otce, za právo milovat jeden druhého, za právo na čistou lásku, za lásku Boha, Věčného Otce, Stvořitele nebes a země.

Váš milující Spasitel a spravedlivý soudce

Ježíš Kristus