Vzbudím v mé církvi muže, který povstane a vyhlásí Pravdu

Sobota, 10. května 2014 v 17:30

Má vroucně milovaná dcero, teď to nemůžeš pochopit, ale věz, že vzbudím v mé církvi muže, který povstane a vyhlásí Pravdu. Učiní to v době, kdy žádný jiný kardinál, biskup, kněz nebo jakýkoliv můj posvěcený služebník nebude mít odvahu to udělat. Až nové falešné učení pohltí církev, mnozí v ní srdcem poznají, jak je chybné. Budou zneklidněni, ale příliš ustrašení, než aby pozvedli svůj hlas. Budou proti takové přesile těch se slabou vírou, že snadno přijmou všemožné bludy podstrčené Božím dětem v mém svatém jménu.

Muž, kterého vzbudím, je statečná duše a mnohým se uleví, když se ozve. Až to učiní, mnohem více jich povstane a promluví, a tím zachrání mnoho duší. Až povstane, mám další plány shromáždit všechny věrouky, které Mne, Ježíše Krista, nepřijímají jako Božího Syna. Všechny tyto Boží plány byly předpověděny a milióny a milióny lidí po celém světě si pak uvědomí Pravdu. Pak se rozrostou a budou Mnou požehnáni, aby mohli shromáždit všechna vyznání s jediným cílem, zajistit hlásání pravého Božího Slova. Víra se pak bude šířit tak, že mé Slovo, jak je obsaženo ve svatých evangeliích, bude hlásáno muži, ženami, jejich syny a dcerami, ve všech koutech světa. Budou prorokovat odhalováním těchto Božích poselství světu a má přítomnost je pokryje, posílí a dodá odvahu, které jim bude třeba.

Tato moje generace bude v šíření Pravdy tak mocná, že mnozí z těch, kteří byli svedeni a zavedeni na cestu velkého omylu, se obrátí a přiběhnou zpátky ke Mně. Rozšíří se tak rychle, že za každé kacířství, spáchané vůči Mně, budou obráceny milióny duší. Nejdříve přitáhnu pohany, protože jim nebyla dána Pravda, a tak svět nebude na pochybách o tom, jak mocný bude můj zásah. Pak shromáždím všechna ostatní náboženství a bude jim jasně ukázáno, že je pouze jedna cesta k mému Otci, a je možná jedině skrze Mne. A zatímco budu přitahovat milióny duší k sobě a k pravdě o tom, kým jsem, milióny jiných duší budou zavlečeny do umělého náboženství, vymyšleného a vytvořeného duchem zla.

Velký plán Zlého je tak pečlivě propracovaný, jak je jednoduchý, a má přinést zatracení co nejvíce duším, zničením jejich víry ve Mne, Ježíše Krista. Učiní to popřením Pravdy. Zatímco nové náboženství skrze lži pohltí duše, Já získám znovu třikrát větší počet tím, že se postarám, aby Boží děti nezapomněly Pravdu.

Váš Ježíš