Vždy odpovím těm, kdo prosí o milosrdenství pro jiné duše

Sobota, 4. ledna 2014 v 13:40

Má vroucně milovaná dcero, ač byste se měli obávat mé spravedlnosti, vždy odpovím na prosby o milosrdenství pro jiné duše. Slibuji, pro vaše modlitby mé modlitební kampaně i jiné modlitby prosící o shovívavost, že je vyslechnu a přihlédnu k nim.

Mé milosrdenství nemá hranic a zahrnuje všechny hříšníky, když oni i jiní hledají vykoupení. Má Láska je nekonečná. Můj soucit nepřestává. Ať nikdo vůbec nepochybuje o mém slibu a mé touze zachránit každého, včetně mých nepřátel. Prosím vás naléhavě, moji milovaní následovníci po celém světě – včetně těch, kteří nejsou obeznámeni s těmito poselstvími – modlete se, modlete se, modlete se za vaše vlastní duše a duše ostatních. To zahrnuje věřící, nevěřící a ty, kdo neznají Pravdu.

Má láska k vám je pro všechny, aby ji viděli, cítili a žili. Vše, co musíte udělat, je odpovědět, jak jsem vás učil. Milujte jeden druhého, jako Já miluji vás. Když vás bičují, buďte milosrdní a modlete se za ně. Buďte štědří svým časem k tvrdé práci a modlitbám na záchranu duší těch, co jsou Mi velmi vzdáleni.

To je má největší touha. Jděte v pokoji.

Váš Ježíš