Zánik demokracie – kněží budou souženi

Čtvrtek, 3. března 2011 v 23:00

Ó, vroucně milovaná dcero, jsem rád, že Mi dnes večer věnuješ svou pozornost. Tvá nepřítomnost Mě trochu bolela, ale věděl jsem, že se ke Mně brzy vrátíš.

Poslouchej, prosím, pozorně. Přestože si uvědomuji, že jsi zaneprázdněná svým životem, musíš pochopit naprostou důležitost těchto poselství. Dostáváš moje Slovo v nejhistoričtější epoše od počátku dějin. Protože teď, v této době, zažije svět takové změny, jaké lidstvo dosud nevidělo.

Připravte se, děti moje, ať už jste na světě kdekoliv. Neboť už velmi brzy dostane každý z vás jeden z nejvzácnějších darů mého milosrdenství. Moje Varování, které dostanete, všude rozšíří obrácení. Až to nastane, ve chvíli, kdy se dění na zemi zastaví, se přijetím Pravdy všude rozšíří Láska.

Pro lásku a světlo, které skrze vás budou vyzařovat, bude pro Satanovy přívržence těžké obhájit svoje zlé jednání. I když tato velká událost, která vás vyděsí, přinese mnoho obrácení, je ještě třeba, abyste se na ni připravili.

Přijměte skutečnost, že se toto proroctví naplní. Jen málokteří je budou popírat v čase, kdy nastane, i po něm. A přece se ještě najdou mnozí, kteří se budou i nadále ode Mne odvracet. Velké pronásledování bude následovat.

Kněží budou trpět

Moje armáda milovaných následovníků statečně povstane, aby obhajovala moji existenci. A přece ti, u nichž byste to nejméně očekávali, včetně vůdců mé křesťanské církve, se přidají na stranu Zlého a jeho parazitů. Budou svedeni pro svou slabou víru. Zjistíte, že moji svatí zástupci, moji oddaní, posvěcení služebníci, budou muset obhajovat svoji víru. Krutost, jaké budou vystaveni, bude podobná té, jakou jsem zakusil Já od svých katů. Neztrácejte to ze zřetele, vy všichni, kteří Mě následujete. Odolejte pokušení a nedejte se svést na cestu zrádců, i když máte strach. Nikdy se nedejte zlákat falešnými sliby. Buďte stateční. Modlete se, abyste byli posilněni.

Pronásledování nebude trvat dlouho

Věřící, dodávejte si sílu navzájem, protože i ti, kteří jsou vám nejbližší, se odvrátí od víry. Budete si připadat osamělí, znevážení a veřejně zesměšnění. Nevšímejte si jejich posměšků. Já vás všechny povedu a ochráním, protože tento čas nebude trvat dlouho. Nejbolestivější utrpení, které zakusíte, bude jejich nevěra ke Mně, k Pravdě.

Nekřesťanské národy budou vykonávat kontrolu

Modlitba pomůže zeslabit některé z katastrofických událostí, které se mají stát. Pronásledování, které bude uvaleno na ty, kdo věří ve Mne a v mého Věčného Otce, bude vycházet z národů, jimž chybí láska. Láska k Bohu. Jediná láska, kterou udržují ve svých srdcích, patří moci nad méně šťastnými zeměmi. Kontrola a vláda je jejich prvořadým cílem. Sláva a úsilí o bohatství a vlastnictví nad vámi, vaší zemí a těmi, kteří Mě odmítají odsoudit. Když se vzdáte, moje děti, tak zjistíte, že je velmi těžké se vrátit na původní cestu, nebo opět nasměrovat svoje kroky ke Mně. Bude si to vyžadovat výjimečnou odvahu vzhledem k velmi mocnému protivenství. Ale vy zvítězíte. Pokud trpíte proto, že ve svých srdcích cítíte vášnivou lásku k Bohu, mému Věčnému Otci, potom to přijmete s radostí ve vašich duších.

Vzestup nových diktátorů

Náhlé změny v globální situaci, které se až dosud zdály jako nevýznamné nepokoje, přerostou do skutečných válek. Války povedou k nedostatku potravin. Demokracie bude rychle na ústupu a vyvstanou zlověstné diktatury. Ale tyto diktatury budou velmi obezřetné s ohledem na to, jak budou vnímány. Přijdou jako zprostředkovatelé míru a „zachránci“. Jako protihodnotu za to, že vám nakrmí ústa, budou mít pod kontrolou vaše vlastnictví, které pak bude patřit jim. Budete si muset vyžádat povolení, abyste nasytili svoje rodiny. Abyste mohli cestovat, budete potřebovat speciální formu identifikace a bude od vás požadováno, abyste přijali značku – značku šelmy. Utečte, moje děti. Schovejte se. Neboť to není ještě všechno. Budou vám diktovat, jak se máte modlit, protože to není Bůh, k němuž se obracejí. Ti jsou, děti moje, armádou Satana, která vám chce ukrást vaše duše.

Vy, kdo věříte ve Mne, připravte se. Okamžitě se vraťte do vašich kostelů. Modlete se k Bohu, Věčnému Otci. Shromážděte se do skupin a modlete se, modlete se, modlete se. Žádejte o svátost smíření, abyste potom, co uvidíte Varování, přijali s pokorou stav svých duší. Nemáte se čeho obávat.

Modlete se za vaši rodinu a přátele. Za vaše děti, za vaše sousedy. Je zapotřebí, abyste se všichni připravili. Tak mnoho z vás se potom obrátí, až se stanou svědky pravdy o mé existenci. Tak mnoho nebude schopno snést šok, až uvidí, jak Mě urazili. Ostatním to bude jen lhostejné. Hodiny teď tikají.

Proste Mě o pomoc

Všechna předpověděná znamení jsou kolem vás, děti. Všímejte si jich a přijměte je za to, čím jsou. Revolty. Zemětřesení. Záplavy. Klimatické změny. Tyto události budou přibývat. Peníze se teď stávají vzácnější a stejně tak to bude i s vaší potravou. Nemyslete si, že všechno je ztraceno, neboť když Mě budete prosit o pomoc, budou vaše modlitby vyslyšeny. Všechny vás budu držet za ruku a pomůžu vám dostat se přes tento chaos. Musíte však otevřít svá srdce. Zmařte každý pokus Zlého, aby vás nesvedl a nevtáhl do svých zlověstných plánů. Zachovejte si čistotu srdce a mysli. Buďte pokorní ve svých postojích. Nikdy však nemějte strach hájit vaše právo věřit ve Mne.

Čas připravit si duše

Nastal čas. Děti moje, teď jděte a připravte si své duše. Skrze svátosti hledejte potřebné milosti k posvěcení svých duší. Potom Mě požádejte, abych vás vzal do své náruče a proste Mě o spásu. Má láska a soucit, které chovám ke každému jednomu z vás, jsou mimo vaše chápání. Varování, jeden z nejmilostivějších darů, jaký vám všem mohu dát, než se uskuteční poslední soud, musíte přivítat. Děkujte, že vám byl dán tento úžasný dar. Protože, až nastane obrácení v každém koutu světa, budete skutečně připraveni na nové nebe a zemi, které potom splynou v jedno – můj ráj a nádherné dědictví, na které má nárok každý jeden z vás – pokud se tak rozhodnete.

Očekávejte teď moje Varování, mé děti, protože čas je už velmi blízko.

Váš milující Spasitel, spravedlivý soudce a milosrdný Ježíš Kristus