Zasáhnu způsoby, že svět užasne

Čtvrtek, 28. srpna 2014 v 20:40

Má vroucně milovaná dcero, Já znám své vlastní a oni znají Mne. Znají také ty, kteří jsou ode Mne, stejně jako ty, co ode Mne nepocházejí.

Ti, kdo jsou ode Mne, jsou něžného srdce, plní lásky ke všem hříšníkům, včetně mých nepřátel a plní pokory, protože vědí, že beze Mne jsou nic. Jejich duše jsou oproštěné od zloby, zášti, nenávisti, a kvůli tomu trpí. Září jako majáky, jejich duše jsou plné Božího Světla. Je to Světlo, na které Satan a každý padlý anděl míří všemi druhy pokušení. Jsou to ty duše, které Zlý vyhledává nejvíce a v přicházejících časech je budou ovlivňovat lži. Někteří od Pravdy úplně odpadnou. Jiní se jí budou držet, ale bude to boj, zatímco ti, s milostí Boží vůle v srdci, Pravdu nikdy neopustí.

Svět se změní na velké bitevní pole, kde bude panovat zmatek, a budou to duše, patřící Mně, které budou čelit největším zkouškám. To je Satanova touha vzít Mi ty, kteří Mě znají. Jsou to duše, které jsou nejblíže mému srdci, neboť představují tu největší cenu. Takové to budou duše, že upadnou-li v omyl, bude Mi je předvádět můj největší nepřítel. Budu kvůli jejich zradě zesměšňován a budu plakat hořkými slzami lítosti za tyto ubohé děti Boží. Avšak vězte, že budu o tyto duše bojovat. Zasáhnu způsoby, že svět užasne a Já je budu moci vyrvat ze spárů podvodu a budou vědět, až to učiním. V ten den se jich zeptám: „Patříte Mně, nebo ne?“ Pak budou vědět, že jsem to Já, a Já si je získám zpět a vezmu je do svého nového království. Ti, kteří zůstanou silní, kvůli své neotřesitelné víře v mé Slovo, povedou ty, kdo jsou ode Mne. Díky těmto duším – mým zbylým – se mé milosrdenství rozprostře daleko, až za hranici viditelnou okem.

Nyní volám ty, kteří Mě znají. Přeji si, abyste žili každý den, jakoby zítřka nebylo. Důvěřujte Mi. Proste Mě o mou ochranu a volejte ke Mně o zvláštní přízeň na své cestě do mé éry pokoje. Pokaždé vám přijdu na pomoc a zahrnu vás mimořádnými milostmi. Pak se nebudete ničeho bát, protože budete vědět, že Já jdu s vámi. Povedu vás za ruku až k útočišti mého pokoje a mé úžasné slávy.

Pojďte ke Mně a nebojte se, neboť můj Velký den vzejde nenadále a náhle a vy už neuroníte žádnou další slzu, protože budete sjednoceni s božskou vůlí Boha navěky.

Přijměte mou lásku, má požehnání a mé velké milosrdenství, neboť učiníte-li to, budete moci skutečně tvrdit, že jste moji.

Váš Ježíš