Zavažte se věrností mému Božímu milosrdenství

Neděle, 24. dubna 2011 v 16:40

Má vroucně milovaná dcero, moje děti teď radostně jásají ve vzpomínce na mé zmrtvýchvstání. Tento rok je důležitý, protože označuje začátek nové éry osvícení, která má začít ve světě již brzy.

Můj veliký dar milosrdenství přinese obrovskou úlevu a vytvoří nesmírný pocit euforie mezi těmi nevěřícími, kteří se obrátí. Když objeví Pravdu, budou lehkého srdce a naplnění láskou k Bohu, Věčnému Otci a Mně, svému božskému Spasiteli. Dokonce i nekřesťané porozumí pravdě mé existence. Nakonec to vytvoří velký pocit radosti a lásky na celém světě.

Varování musí být následováno modlitbou

Je nicméně důležité nezapomenout důležitou lekci, vztahující se k Varování. Tato velká událost, kdy všichni z vás uvidíte nejen své hříchy tak, jak je vidím Já, ale také porozumíte pravdě o dalším životě, musí být následována modlitbou.

Žel, mnozí i potom upadnou zpátky do hříchu. Nyní je čas, abyste se připravili vyhnout se takové situaci modlitbou růžence mého Božího milosrdenství každý den ve vašem životě. Když si zvyknete modlit se tuto mocnou modlitbu, podržíte si takovou úroveň obrácení a víry, jaká poté projde celým světem.

Radujte se, modlete se a děkujte Mi, vašemu božskému Spasiteli za toto veliké milosrdenství. Poklekněte a vzdejte chválu Bohu Otci za dar mé oběti. Modlitba zmírní dopad perzekuce novou globální světovou aliancí, která bude následovat. Zůstane-li dostatečný počet z vás věrný Mně, mému učení a budete-li pokračovat v modlitbách a přijímat svátosti, pak můžete změnit běh událostí, které budou následovat.

Jak mocný je můj růženec Božího milosrdenství. Tak mnoho z vás ještě nerozumí jeho významu. Mnoho z vás, naneštěstí, o něm ještě neslyšelo.

Pro ty, kteří jsou Mi věrni, mám tuto zcela zvláštní prosbu: Nechci uvidět ani jedno z mých dětí zničené. Proto je vám Varování dáváno. Ukáže každému jednomu z vás, včetně skeptiků mezi vámi, co se ve skutečnosti stane během posledního soudu. A tak abyste Mi pomohli zachránit každou duši, přeji si, abyste Mi slavnostně slíbili váš vlastní dar – abyste Mi pomohli získávat duše.

Utvořte modlitební skupiny růžence Božího milosrdenství po celém světě a použijte tuto modlitbu za každou osobu, o níž víte, že by mohla zemřít, neboť Já vám zaručím její spásu, pokud tak učiníte. Shromážděte nyní můj lid. Následujte vašeho Spasitele. Modlete se, jak jste se nikdy dříve nemodlili, a tak může být zachráněno více duší. Pak se stanete částí nového světa, který jsem slíbil, až se nebe a země spojí v jedno. Tato nádherná budoucnost je pro vás všechny. Nebojte se této velké změny a raději otevřete svou mysl, srdce a duše k velké radosti před vámi. Spojením v jednu velkou mocnou skupinu na celém světě, v každé zemi, v každé rodině, v každém kostele a v každé obci, už něco dokážete.

Vaše modlitby zabrání mnoha perzekucím, které přijdou, jak bylo předpověděno. A tak z úcty ke Mně, vašemu milujícímu Spasiteli, následujte Mě teď.

Já žiji v každém jednom z vás. Já vím, co je obsaženo ve vašich srdcích a vašich duších. Tím, že Mi dáte váš slib milosrdenství pro vaše bratry a sestry, obdržíte zvláštní milosti.

Váš božský Král milosrdenství a spravedlivý soudce

Ježíš Kristus