Země bude vyčištěna, stejně jako moje děti budou očištěny od všech neřestí

Neděle, 12. října 2014 v 18:40

Má nejdražší dcero, s blížícím se časem Druhého příchodu mého milovaného Syna, Ježíše Krista, přijde i mnoho změn.

Nemějte strach, děti moje, neboť tyto věci se musí stát, aby se mé děti očistily a mohly se radovat, až pro svět nastane den bez konce. Mé sliby byly vždy naplněny a všechno dobře skončí.

Rád bych, abyste úpěnlivě prosili o milosrdenství pro každičkou ve světě žijící duši, a lidský rod byl schopný spojit se v jedno v mých očích. Brzy už nenávist, zlo a nespravedlnosti ve světě dojdou k náhlému konci a světlo mého království na vás bude zářit. Pokoj bude panovat a láska naplní zemi, až bude Nový ráj odhalen ve vší své nádheře. Má spravedlnost vykoření všechno zlo a ti, kdo se navzdory mému zásahu drží ďábla, budou odvrženi. Pak už nebudou prolévány žádné slzy a poslední část mé smlouvy bude završena.

Povstaňte, mé děti, a pozvedněte srdce v naději a důvěře. Zasáhnu mnoha způsoby k zabránění zlým skutkům, zákeřným zradám a kacířstvím, která vás ničí. Nastal můj čas a moji nepřátelé budou sraženi, až budu usilovat uvést vše do pořádku, aby všechno bylo připraveno. Země bude vyčištěna, stejně jako moje děti budou očištěny od všech neřestí a vyzvednu mírné, pokorné a ty s něžným srdcem, aby zaujali svá místa v novém nebi a na nové zemi.

Nikdy neztrácejte naději, neboť všechna moc je moje. Moji maličcí, přicházejte ke Mně a čerpejte útěchu z mé bezpodmínečné lásky k vám. Důvěřujte Mi a všechna sláva bude vaše.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší