Země, zamořená jejich ďábelskými způsoby, bude sténat v bolestech

Pondělí, 24. listopadu 2014 v 15:30

Má vroucně milovaná dcero, kolikeré útěchy je mi třeba v tomto čase, kdy ode Mne tak mnozí odpadli. Přívaly slz Mi tečou jak Satanova armáda, zamořená jedním z jeho nejodpornějších démonů, Jezábel, svedla mnohé z těch, kdo tvrdí, že Mě reprezentují. Kolik toho jen zapomněli a jak málo si připomínají můj slib, že znovu přijdu.

Čas mého Druhého příchodu je už velmi blízko a Satanova armáda se shromáždila v obrovském počtu, připravená k bitvě s těmi, které nazývám svými vlastními. Tato bezbožná armáda bude vedena mými nepřáteli a není nic, co nezkusí k oklamání světa, aby uvěřil jejich falším. Promlouváním v mém jménu strhne s sebou i svaté muže a ženy a stanou se silou, s níž se musí počítat. S velkým nadšením přijatá laickým světem, změní tvář země a za sebou zanechá obrovskou spoušť.

Země, zamořená jejich ďábelskými způsoby, bude sténat v bolestech a neblahé zvraty budou toho potvrzením. Každý bezbožný čin znesvěcení, jímž zasáhnou mé Tělo, se projeví změnami klimatu, neúrodou, změnami v atmosféře a záplavami takového rozsahu, že bude jen málo národů na zemi, které nebudou zasaženy svými činy. Můj Otec na ně uvalí velké utrpení.

Za každého, jehož odsoudí v mém jménu, budou také odsouzeni. Za každý čin bolesti, který způsobí Božím dětem, také vytrpí stejnou bolest. Peklo, které přinesou miliónům lidí, bude mít za následek trest obdobný ohňům, hořících každý den ve věčné propasti.

Brány nebe jim budou přibouchnuty před nosem a budou řvát v bolesti, až budou oslepeni mým Světlem v Poslední den. Budou utíkat jako zbabělci, jimiž jsou, a snažit se najít úkryt před mou spravedlností, ale nenajdou žádné místo útěchy. Oslepeni, budou utíkat, padat a nebudou mít kam jít. Opuštění, protože ani jeden z nich nebude mít sílu nebo odhodlání Mě prosit o pomoc, neboť budou odetnuti ode všeho života, který mohli mít, ale z kterého už nemohou mít užitek.

Slyšte Mě teď, jak slavnostně prohlašuji, že člověk, jenž žije mým Slovem a zůstává Mi věrný, se nemá čeho bát. Člověk, který Mě proklíná a přibouchává si dveře od mého království, bude zavržen.

Váš Ježíš