Zemětřesení budou tak mohutná, že budou pocítěna napříč mnoha zeměmi současně

Čtvrtek, 20. února 2014 v 18:39

Má vroucně milovaná dcero, až Mi nadejde čas dát se poznat při mém Druhém příchodu, nebudete poznávat svět, natolik se změní.

Rychlost, jakou lidstvo upadne do hlubin hříchu, vás bude šokovat. Bude možné spatřit všechny ohavné hříchy těla a mnozí budou muset přihlížet páchání těchto hříchů na veřejnosti. Tito viníci neprojeví téměř žádný stud, když jako lvi při záchvatu zuřivosti nad svou kořistí klesnou do největších hloubek nemravnosti, neviděné od dob Sodomy a Gomory. Zamoření lidstva způsobené Zlým bude takové, že vraždy budou páchány všude a sebevraždy se budou rozmáhat. Protože Satan hltá duše, postará se, aby byl porušen každý zákon ustanovený mým Otcem. Chladná srdce, vyprahlé duše a posedlost falešnými bohy a zlými duchy nahradí lásku, která v tomto čase ještě stále ve světě existuje.

Mé jméno bude užíváno k pronášení sprostot a lidé se budou navzájem v srdci proklínat. Má dcero, Pravda může být někdy nesnesitelná, ale spravedlnost bude mým Otcem seslána na země, které znesvěcují jeho Slovo. Všechny tresty seslané mým Otcem se uskuteční před mým Druhým příchodem. Města zmizí, země budou zaplaveny vlnami hněvu mého Otce a zemětřesení budou tak mohutná, že budou pocítěna napříč mnoha zeměmi současně.

Má dcero, už jsi obdržela informace o městech, která budou velmi trpět. Musíš Mi nabídnout své slzy na smír za hříchy těch, jejichž osud leží v temnotě. Bez tvého utrpení nemohu učinit to, co je třeba pro záchranu těchto duší. Proto prosím, buď štědrá se svou bolestí a Já prokážu milosrdenství těm, které přede Mne postavíš.

Hory poklesnou, jezera se spojí s moři a povrch země se zmenší o třetinu. Déšť, jako mé slzy žalu, pro nenávist v lidských srdcích neustane, dokud mé slzy nebudou setřeny smířením obrácených hříšníků.

Vězte nyní, že dary, které vám byly dány mou Matkou v průběhu staletí, musí být použity, abyste se ochránili. Vězte také, že Medailon spásy – silnější než jakýkoliv jiný – bude vaší obranou proti vábení antikrista. Bude učiněn každý pokus zastavit Medailon spásy, ale nic nezastaví moc spojenou s tímto darem.

Moji milovaní následovníci, musíte se nyní soustředit na modlitbu a vložit ve Mne veškerou svou důvěru, protože ti, kdo jsou moji, budou chráněni a vy budete pro Mne důvodem, že projevím milosrdenství trpícím a pohanům. Nesmíte nikdy ochabnout nebo se vzdát, neboť učiníte-li tak, shledáte, že nelze najít správný směr na této cestě ke Mně bez mého Světla, kterého bude třeba na každém kroku, máte-li tuto cestu dokončit.

Váš Ježíš