Zemětřesení v Evropě a světová válka

Pátek, 18. března 2011 v 00:00

Má vroucně milovaná dcero, přicházím tento večer, abych s tebou mluvil s velikou láskou, protože znám tvá muka, která prožíváš. Utrpení, které jsi nabídla za duše, znamená, že by jinak musely čelit zatracení, kdybys to neudělala s radostí.

Má dcero, tato poselství jsou pravá, ale musíš se Mnou komunikovat během modlitby, nebo po ní. Je to důležité, protože podvodník se někdy může pokusit komunikaci zachytit, pokud nejsi se Mnou v tiché modlitbě.

Světová válka

Má dcero, proroctví, o kterých jsem mluvil, se brzy naplní. Mému milovanému vikáři ve Vatikánu už nezbývá mnoho času, vzhledem k událostem, které se staly v březnu. Jiné události, jichž lidstvo bude svědkem, včetně zemětřesení v Evropě, bude mnohé šokovat. Ale tato očista pomůže lidi sjednotit a bude pro dobro všech. Jiné globální události, včetně vulkanických erupcí, se přihodí nyní (detaily byly proroku sděleny) – zatímco do války na Středním východě se zapojí jiné národy. Tyto jiné národy ze Západu vyvolají reakci Ruska a Číny. Všechno vyústí do světové války.

Modlitby mohou zmírnit tvrdost těchto událostí

Varování se uskuteční už brzy. To vyvolá obrácení. Obrácení zmírní pomocí modliteb rozsah a tvrdost těchto událostí.

Utrpení přinese pokoru – pokora zachrání duše

Má dcero, až svět bude zakoušet tyto znepokojivé události, pak ti, kdo trpí, budou poníženi. Pokorou mohou být zachráněni. To vše je nutné, abych připravil svět na můj Druhý příchod. Tento čas už není příliš daleko. Tento den, má dcero, bude pro věřící dnem veliké slávy. Udržuj si myšlenku na tento den v popředí ve své mysli, protože jakékoliv předešlé utrpení, které jsi snášela pro mé jméno, bude pak zapomenuto.

Všechna proroctví, předpověděná v Knize Zjevení, se nyní odhalují světu. Těm, kteří skutečně rozumí významu těchto událostí: Prosím, prosím, vysvětlete jejich důležitost ostatním, o potřebě prosit Boha o odpuštění, nutného k očistě jejich duší.

Nedůvěra k mým poselstvím

Má dcero, vždy, vždy naslouchej mým poselstvím svým srdcem. Ty víš, že pocházejí ode Mne, božského Spasitele, i když ostatní tě někdy budou přesvědčovat, že tomu tak není. To Mě velice zraňuje. Rozumím mnoha tvým vlastním pochybnostem, které vycházejí ze starosti, že bys nerada svedla lidi na scestí. Musíš se nyní konečně zbavit všech takových myšlenek.

Odevzdej Mi svou vůli

Ty, mé dítě, bys byla silnější, kdyby se ti dostalo potřebné duchovní podpory od kněze. Žel, ani jeden nechce přijmout můj kalich náležitým způsobem – a to je skutečnost, kterou považuji za hluboce urážlivou. Takže teď Mi musíš úplně důvěřovat. Úplně Mi odevzdej svou vůli a všechno se bude zdát mnohem jasnější. Každý den se modli můj růženec Božího milosrdenství tak, jak jsem to žádal dříve a stejně tak i svatý růženec. Také se nejméně jednou týdně účastni adorace v kostele. Všechny tyto malé dary pro Mne tě přivedou blíže ke Mně. Čím blíže budeš, o to lehčí a jednodušší se stane tvá práce.

Obhajuj tato poselství

Měj v úctě toto nejsvětější Písmo. Obhajuj je. Přijmi, že bude napadáno a trháno ve dví hlavně těmi, kteří tvrdí, že jsou experty a kteří v něm budou vyhledávat pasáže, které podle nich, odporují mému učení. Jediný protiklad bude v jejich vlastním chybném výkladu mého učení. Tedy tam, kde překroutili a nesprávně vyložili moje svaté Slovo, protože jim vyhovuje, aby tak činili.

Důležitost zůstávat ve stavu milosti

Má dcero, ze srdce jsi Mi chyběla, a také tvá blízká komunikace se Mnou. Pros Mě o milosti, abys zůstala silná, a budou ti dány. Mám s tebou plány, má dcero. Jsou velmi důležité. To je i důvod, proč je nevyhnutelné, aby tvoje duše byla očištěna a abys vždy setrvávala ve stavu milosti. Budeš trpět, má dcero, dokud se nezavrší tvoje proměna ke konečné duchovní dokonalosti. Já tě však na ni připravím. Názory jiných by ses neměla zabývat. Ti, kteří nejsou ve světle a vyvádějí tě z klidu, těch si nevšímej. Modli se za ně. Buď si však vědomá toho, že tě mohou ode Mne vzdálit až natolik – bez toho, že by sis to uvědomovala – že časem uzavřeš pro Mne své srdce.

Svatý Augustin a svatý Benedikt s tebou oba spolupracují. Přivolej si je na pomoc a shledáš, že všechno bude pro tebe lehčí. Je těžké konat mou práci a plnit úlohy, o které tě žádám. Každičký krok na této cestě bude provázen pokusem vyvést tě z míry. Hněv, rozčarování a hádky vyvstanou kolem tebe a stanou se intenzivnějšími. Všechny jsou určeny k tomu, aby oslabily tvoji vůli, pokud to dovolíš.

Musíš vysvětit svůj domov a stále s sebou nosit růženec, Benediktinský kříž a také svěcenou vodu. Buď statečná. Úplně Mi důvěřuj. Tak už pojď a daruj Mi teď svou svobodnou vůli a Já ti udělím všechny milosti, které jsou zapotřebí, abys přivedla mé dílo k dokonalosti.

Miluji tě, moje vyvolená dcero. I nadále tě budu dělat silnější, než jsi. Budu tě vést. K tomu, aby to bylo skutečně účinné, se Mi musíš odevzdat svým tělem, myslí a duší. Ale tato oběť musí vyjít od tebe a musí Mi být dána jako vzácný dar. Já si ji nemůžu od tebe jen tak vzít, protože tvoje svobodná vůle je výjimečným darem Boha, mého Věčného Otce.

Jdi teď v pokoji, má dcero. Přenechej Mi svoje starosti a obavy. Osvoboď svou mysl, tělo i duši. Tehdy, až Mi odevzdáš svoji svobodnou vůli, se konečně se Mnou sjednotíš. Tento dar pro Mne zajistí, že moje Slovo bude ještě účinněji slyšeno po celém světě.

Váš milovaný Spasitel lidstva

Ježíš Kristus, spravedlivý soudce