Zklamání důvěry nastává obvykle proto, že viník dovolil, aby pýcha ovládla jeho myšlení

Sobota, 26. července 2014 v 19:59

Má vroucně milovaná dcero, přišel jsem jako Král, ale nyní, dnes, k vám volám jako žebrák, protože nemám ani trochu pýchy, protože to by nebylo možné.

Křičím k Božím dětem v touze dokázat v jejich ztvrdlém srdci probudit jiskřičku lásky – lásky zrozené z mého Věčného Otce, která však zapomenuta spí. Já, Ježíš Kristus, jsem také zapomenut, přestože ve světě není ani jediný člověk, který by o Mně neslyšel. Vědí o Mně, ale zapomněli, kdo Já jsem. Někteří znají mé jméno, ale nic to pro ně neznamená. Někteří Mě milují, ale jsou příliš zaměstnaní, než aby se Mnou mluvili jinak, než tu a tam přikývnout v projevu mého uznání. Jiní o Mně slyšeli, ale v jejich očích jsem jen ikona, něco z dávno minulého věku – možná prorok, který může, nebo nemusí být hodnověrný. Pro ostatní duše, které mají jen malé ponětí o duchovních věcech, neexistuji. Já jsem výplod představivosti, stvoření vzniklé v mysli vroucně zbožných lidí, kteří se drží stébla v naději, že po tomto světě bude existovat nový svět.

Ujišťuji vás – Bůh je Bůh. Lidstvo bylo stvořeno mým Věčným Otcem jako část jeho plánu na věčný vesmír. Vše bylo, je a bude, z příkazu a vůle toho, Který je a Který bude. Vše, včetně jeho nepřátel, se sklání před Bohem ve světě stvoření mého Otce.

Jak se člověk stává více otrocky zaměřený na vše, co vidí, čeho se dotýká a vnímá svým fyzickým já – jeho spiritualita se stává neplodnou. Věříte-li, že vše začíná a končí tímto světem, říkáte tím, že Já neexistuji. Popíráte Mě, Syna člověka, poslaného vás zachránit z ďáblova podvodu. Já jsem z mého Otce. Byl jsem částí jeho velkého Božího plánu. My jsme oba jedno, ale vy, mé milované děti, žijete v poušti zbaveni života a v nevědomosti toho, co mé božství znamená.

Mé království je dokonalé a bylo stvořeno mým Otcem. Lidská rasa byla dokonalá, dokud nebyla zničena největším hříchem v očích mého Otce – hříchem pýchy. Dejte si pozor na hřích pýchy, protože se vyvinul ze sebelásky Lucifera. Lucifer, nejvyšší v hierarchii mého Otce věřil, že díky tomu, že měl svobodnou vůli, mohl si dělat, co chtěl, jenže tomu neporozuměl. Dostal nejen dar svobodné vůle, ale i důvěru mého Otce. Můj Otec projevil celému svému stvoření úplnou důvěru. Žel, nebylo to opětováno.

Zklamání důvěry nastává obvykle proto, že viník dovolil, aby pýcha ovládla jeho myšlenky, rozum a skutky. Jakmile se vám pýcha usadí v duši, okamžitě vytvoříte odstup mezi sebou a Tím, kdo vás stvořil z ničeho, jen z hrstky jílu. Zformoval a obdaroval vás. Pýcha je lidstvu největší hrozbou, protože vás přesvědčuje, že máte více znalostí, než Bůh. Pokud tomu uvěříte, pak nejste hodni mluvit v jeho jménu, nebo mluvit vůbec. A když přesto mluvíte, vytváříte prostředí, v němž budou všechny hříchy přijímány jako dobrá věc. Stane-li se to, podvedete nejen ostatní, ale oklamete sami sebe.

Váš učitel

Váš milovaný Ježíš