Zveřejněte moje poselství na celém světě

Pondělí, 7. února 2011 v 22:00

Moje dcero, sešla jsi trochu z cesty a teď prosíš o sílu, která by ti dodala důvěru a odvahu k následování mých pokynů. To je dobře. Věnuj Mi svůj čas, jak to požaduje moje milovaná Matka, protože tvá duše musí zůstat čistá, když chceš oznamovat moje Slovo.

Musím tě teď poprosit, abys začala s plánováním zveřejňování mého vzácného Varování, které je darem pro každou jednotlivou osobu ve světě. Koncem února musí být o tom na internetu a po celém světě zveřejněny podrobnosti. Pospěš si, dítě, abys udělala, co musí být uděláno, aby co možná nejvíc lidí dostalo příležitost o tom uslyšet. Moje milovaná dcero, věnuj tomu teď čas, neboť je to velmi naléhavé. Tato prosba nemá v úmyslu tě vylekat. Jen zdůrazňuji naléhavost, aby co možná nejvíc lidí ve světě bylo připraveno. Potom mohou hledat smíření, až jim budou před jejich očima odhaleny jejich vlastní hříchy.

Výjimečnou výhodu budou mít ti, kteří se připraví. Díky tomuto kousku písemnosti, budou moci přežít Varování. Potom budou očištěni a s požehnáním, jehož se jim dostane, budou připraveni čelit zkouškám, které budou následovat.

Přijmi tento dar, moje dcero. Nebuď ustrašená, nebo zklamaná. Toto je dar lidstvu. Tvé přijetí tohoto poslání mělo za následek, že jsi trpěla, ale ne způsobem, jaký jsi očekávala. Tvoje utrpení přišlo, protože jsi byla pokoušena. Tvé pochybnosti ti zabránily přijmout pokoj a radost ve tvé duši, které ti patří, dovolíš-li Mi vzít tě a vést tě. Teď je čas, moje dcero, abys Mi všechno odevzdala. Obětuj Mi svoji svobodnou vůli jako dar a Já budu pro tebe darem – tím nejdražším a nejvzácnějším ze všech. Pokoj, radost a nesmírná láska ke Mně budou přebývat v každé části tvé bytosti. Pojď teď, má dcero. Buď moje. Dovol konečně, abychom splynuli v jedno. Odevzdej Mi všechnu svou lásku, své utrpení, svoje starosti a obavy. Vzdej se jich nyní. Potom a jen potom budeš vskutku svobodná, s pocitem lehkosti v srdci.

Tato práce bude vyžadovat sílu, moje dcero. Ty nejsi jen tou, kterou označují pojmem vizionářka. Já ti dávám dar proroctví. Proč? Protože ty, má drahá prorokyně, budeš nástrojem k šíření dobrých zpráv o mém Druhém příchodu – až se vrátím na zem.

Uvědomuji si, že tato poselství mohou působit jako šok, ale byla jsi na toto poslání připravována před velmi, velmi dlouhým časem, jen jsi o tom nevěděla. Na pomoc s tímto úkolem jsem ti přidělil celou řadu svatých, aby ti pomáhali. Jsou mezi nimi svatý Benedikt, svatý Augustin, svatý Jan Pavel II., svatá Faustina, svatý Malachiáš a svatá Tereza z Avily. Časem ti odhalím další. Všichni teď pracují, aby tě podpořili ve tvém poslání, které je vůbec jedním z nejdůležitějších, které kdy bylo, v tomto rozhodujícím okamžiku dějin, dáno lidstvu.

Neměj strach, moje dcero. Jsi více než schopná zhostit se tohoto úkolu. Proč si myslíš, že od tebe vyžaduji takovou poslušnost? Musíš ještě ujít kus cesty ve svém duchovním vývoji, ale k tomu časem dojde. Já budu i nadále pokračovat v soukromé komunikaci s tebou i v době, kdy bude první kniha publikována. Miluji tě, má dcero. Vím, že Mě miluješ. Vím, že to může být pro tebe velmi těžké, vzhledem ke všemu, co na tebe doléhá. Ale ty vytrváš, a budeš stále silnější. Tvoje energie a tvoje tempo zajistí, že tato důležitá série poselství se dostane všude ke všem mým dětem. Do všech zemí.

Pro dnešek je to všechno. Děkuji ti, že jsi věnovala čas meditaci a odpověděla Mi v tento večer.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus