Bůh Otec: Není nic, co bych neudělal pro své děti. Žádná oběť není příliš velká.

Neděle, 9. února 2014 v 19:00

Má nejdražší dcero, není nic, co bych neudělal pro své děti. Žádná oběť není příliš velká.

Až tak se snížím, že jim své srdce složím k nohám, a přesto po něm budou stále šlapat. Pokořil jsem se voláním k nim těmito poselstvími, jsem jim pro legraci a vysmívají se Mi.

Dovolil jsem jim zbičovat a zavraždit mého Syna a ony znevažují velkou oběť, kterou jsem pro ně přinesl, abych jim dal život a osvobodil je z otroctví Zlého.

Laskavě jsem je prosil, aby se napravili, a ignorují Mě. Posílal jsem vyvolené duše rozmlouvat s nimi a hlásat má Slova a naplivali jim do tváře.

Seslal jsem na ně tresty a nepoučily se z nich. Místo toho tvrdí, že jsou spíše souhrou náhod a se Mnou nemají nic společného.

Poslal jsem k nim svou lásku skrze zázračné dary vizionářům, vidoucím, svatým a prorokům a jen málo z nich je použilo. Berte teď vážně má slova, Kniha Pravdy je největším darem, který jsem dal světu od doby, kdy jsem poslal svého jediného Syna, aby vás vykoupil. Odkazuji vám tento vzácný dar, aby otevřel vaše srdce, osvobodil vaši duši od náklonnosti k pokušením ďábla a pomohl vás připravit na mé království.

Můj mocný zásah v tomto čase znamená, že rychlost, jakou se ode dneška bude šířit mé Slovo, bude mnohé šokovat a překvapí je. Až uslyšíte mé Slovo vyslovené v každém jazyku, k čemuž jen málo přispěje lidská ruka, bude vám podán důkaz o moci Ducha Svatého.

Zaručím, že mé dílo vytrvá. Rozdupu všechny, kdo se pokusí zastavit mou ruku. Odmrštím bokem ty, kteří jsou vedeni duchem zla, a umlčím jejich bídné hlasy.

Šmahem ruky umlčím ty, kdo Mi zkusí bránit, až budu chtít zachránit každou jednotlivou duši. Rozhodně nedopustím, aby tato práce byla přehlížena, neboť propůjčím-li jednou svoji autoritu takové misi, jako je tato, buďte ujištěni, že lidská moc je proti ní ničím.

Buďte v pokoji, drahé děti, a důvěřujte Mi, svému milovanému Otci. Má láska je tak velká, že nemůže být oslabena, bez ohledu na to, jak těžce hřešíte. Dovoluji tyto zkoušky, soužení a zlé plány na odstranění čehokoliv ve vztahu k mému Synu, ale jen nakrátko.

Neobávejte se mých plánů, vždyť mají jediný cíl, zničit veškeré zlo a přinést vám všem úchvatný život podle mé svaté vůle. Máte se na mnoho co těšit. Vše, o co vás prosím, je, abyste se modlili a řídili se vším, co jsem vám v tomto čase prostřednictvím mé svaté mise dal, abych vám všem přinesl dokonalý, nesmírně cenný dar, který jsem pro vás stvořil v novém nebi a nové zemi – v mém Novém ráji – jak tomu mělo být, když jsem stvořil Adama a Evu.

Myslete vždy na mou lásku k vám všem, když se cítíte slabí, nebo zranitelní, neboť je tak velká, že je mimo vaše chápání.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší