Důvěřujete-li Mně, musí to být bez podmínek

Středa, 23. července 2014 v 17:04

Má vroucně milovaná dcero, důvěra je velmi špatně chápaný pojem, když přijde na můj vztah s vámi. Důvěřovat není snadné, protože člověk je hříšník a kdykoliv může zradit důvěru dokonce i těch, které miluje.

Důvěřovat Mi stojí duši velké úsilí. Důvěřujete-li Mně, musí to být bez jakýchkoliv podmínek, nebo vašich požadavků. Říkáte-li, že Mě milujete, zahrnuje to mnoho stupňů. Ten první je stupeň důvěry a lásky ke všemu, co jsem učil, a proto, kdo Já jsem. Druhý je inspirován láskou k mému učení a hlubokým soucitem ke Mně. K třetímu stupni dojde, jste-li v plné jednotě se Mnou, kdy cítíte mou lásku, mou bolest, můj smutek a chápete – bez toho, že byste věděli proč – co znamená být opravdové Boží dítě. Znamená to uznat, že Já jsem Začátek a Konec a že všechno pochází ode Mne.

Milujete-li Mne s otevřeným srdcem jako dítě, budete Mě milovat bez podmínek. Budete vědět, že vám přijdu na pomoc, když se vše bude zdát beznadějné, budete vědět, že má láska k člověku je ustavičná, bez záště, bez rozlišování a že neodmítnu jediného hříšníka – nezáleží na tom, čeho se dopustil. Potom už nebudete mít pochybnosti o mém božství a zcela se Mi odevzdáte. Přestože nepochybně budete trpět rukama lidí, ponecháte všechno na Mně, budete-li Mě takto milovat.

Protože mé Světlo vám bude zářit v duši, ti, kdo Mě odmítají, udělají všechno možné, aby vás znevážili, zesměšnili, sužovali a udělali vám život těžkým, neboť nemylte se, křesťané byli vždy opovrhováni a budou neustále pronásledováni, stejně jako Já, a to až do Posledního dne.

Důvěřujte Mi a Já zmírním vaše břemeno, a i když snad zažijete slovní útoky těch, kdo vás nenávidí kvůli Mně, budete v pokoji. Prosím, modlete se tuto modlitbu, kdykoliv se budete cítit odděleni ode Mne a Já vám přijdu na pomoc. Naplním vás pokojem, jaký nemůže, ani nebude moci být kdy nalezen někde v tomto světě.

Modlitba modlitební kampaně (161):

O důvěru a pokoj

Ježíši, důvěřuji Ti. Pomoz mi Tě více milovat. Naplň mě důvěrou, abych se odevzdal do úplné a konečné jednoty s Tebou. Pomoz mi, aby má důvěra v Tebe rostla v těžkých časech. Naplň mě svým pokojem.

Přicházím k Tobě, drahý Ježíši, jako dítě, beze všech světských pout, bez jakýchkoliv podmínek a předávám Ti svou vůli, abys s ní udělal, co uznáš za vhodné pro mne a pro ostatní duše. Amen.

Váš Ježíš