Globální plán k redukci světové populace a svržení světových vůdců

Pátek, 26. listopadu 2010 v 03:00

Moje milovaná dcero, brzy dostaneš vedení od svého duchovního rádce. Pamatuj si ale, že jsem povolal mnoho mých následovníků, ale ne všichni to přijali. Jak sama víš, nemohu zasahovat do svobodné vůle člověka, do daru lidstvu. Bez ohledu na to je teď důležité pokračovat v této naléhavé práci, aby moje děti naslouchaly a byly spaseny.

Znamení

Nemyl se, změna probíhá a brzy bude tolik znamení, že jen málo lidí na této planetě si jich nevšimne. Znamení, o nichž mluvím, jsou ta, která byla dána skrze mé vizionáře prostřednictvím zjevení mé milované Blahoslavené Matky v Evropě. Mnoho lidí, kteří otevřou svou mysl a osvobodí své uvězněné duše, pochopí, že tato oznámení pocházejí z nebe. Až moje děti uvidí zázračná znamení, která budou viditelná skrze slunce, poznají pak Pravdu.

Nevšímej si opovržení, výsměchu a nenávisti, kterou zakusíš, až lidé budou číst obsah tohoto rukopisu. Totéž se stalo mým apoštolům, kteří darem Ducha Svatého tvořili své dílo. I tobě, má dcero, byl dán tento dar. Nikdy jej neodmítej, ani o něm nepochybuj. Je skutečný, a to teď víš. Konečně tvé pochybnosti začaly ochabovat.

Jak jsem ti řekl, pošlu ti pomoc. Zřejmost tohoto slibu se již začíná ukazovat. Stejně tak ti dám informace, týkající se budoucnosti, které musíš oznámit všem, i nevěřícím. Vždyť co na tom záleží, když ti nebudou hned věřit. Protože, až se události začnou odvíjet, nebudou mít jinou možnost než uznat Pravdu.

Plán k vyvolání války

Zlovolný plán k vyvolání války, konspirovaný světovými velmocemi, je na cestě – jeho záměrem je redukce světové populace. Modlete se, modlete se, abyste pomohli odvrátit velikost škody, kterou tito zlí lidé chtějí způsobit na zemi. Jejich hloupá oddanost podvodníku znamená, že s pomocí satanských sil, které dostávají jeho vlivem, jsou rozhodnuti uskutečnit tento cíl za každou cenu.

Plán ke svržení papeže Benedikta

Stejně tak plánují převzetí vlády nad církvemi a různými vyznáními, včetně Vatikánu. Můj papež, můj milovaný Benedikt, je obklopen těmi, kteří tajně osnují jeho pád. Jiní světoví vůdci, kteří nevědí nic o spodních silách, skrývajících se v jejich vlastních řadách, budou také jejich cílem, se záměrem je svrhnout.

Mé děti, probuďte se a bojujte. Toto je velmi skutečná válka, nepodobná žádné jiné na zemi. Toto je válka proti vám, proti každému jednotlivému mému dítěti. Cílem jste vy. Problémem je, že nemůžete vidět nepřítele. V srdci jsou zbabělí, nemají odvahu se sami odhalit.

Tajná setkání

Posedlí sami sebou, setkávají se v tajnosti v rámci vašeho vlastního společenství a jsou infiltrováni do každé životní oblasti. Najdete je nejen v kuloárech vaší vlády, ale i v justičním systému, u policie, v obchodních společnostech, ve vzdělávacím systému a armádě.

Nikdy nedovolte, aby vám tito lidé diktovali, jak se máte modlit. Dávejte pozor na to, jak se budou snažit řídit váš život a začněte se už teď připravovat na to, co vás čeká.

Varování před globálním očkováním

Především se modlete ve skupinách. Modlete se za tyto lidi, kteří jsou horlivými stoupenci Satana. Modlitbou pomůžete odvrátit některé z těchto pohrom. Mějte se na pozoru před ukrutnostmi, které se vám pokusí způsobit prostřednictvím očkování. Nedůvěřujte náhlé globální iniciativě zaměřené na očkování, která se ve svém záměru může zdát soucitná. Buďte ve střehu. Země za zemí, tyto skupiny se tajně domlouvají na ovládnutí co nejvíce lidí.

Nebojte se, protože budu chránit mé následovníky, kteří se ke Mně modlí. Modlete se i za ty odvážné duše mezi vámi, které se rozhodly šířit Pravdu. Mnoha takovým lidem se vysmívají, ale oni ve většině případů mluví pravdu.

Začněte si dělat zásoby potravin

Nespoléhejte se na dodavatele potravin. Připravte se na budoucnost teď. Začněte shromažďovat potraviny a pěstovat své vlastní. Dělejte si takové zásoby, jakoby měla přijít válka. Ti, kteří to dělají, budou na tom dobře. Modlitby a oddanost posilní vaše duše a ochrání vás před zlým jednáním těchto lidí. Nikdy jim nedovolte, aby ovládli vaši mysl nebo víru, svým naléháním na zavedení zákonů, jejichž cílem je zničení rodin. Budou se pokoušet rozdělit rodiny tím, že budou podporovat rozluku, včetně prosazování rozvodu a sexuální a náboženské svobody.

Vražda světových vůdců

Budou podporovat nenávist mezi národy, zavraždí světové politiky a lidem odejmou svobodu tím, že je budou nutit spoléhat se na jejich diktaturu.

Boží hněv se však brzy ukáže, protože On už nebude déle tolerovat jejich hanebnost, pokud se tito lidé, kteří se rozhodli následovat své satansky inspirované organizace, neodvrátí od této ďábelské ukrutnosti. Modlete se za ně.

Buďte opatrní, pro jaké lidi ve vaší zemi hlasujete. Sledujte, jakými slovy se prezentují. Naslouchejte těm, kteří se vás snaží varovat. Důrazně vás prosím, abyste se modlili za ty, kteří tak nejednají, aby mohli být obráceni a také mohli být zachráněni.

Tyto události, o nichž mluvím, se začnou brzy odehrávat. Držte pevně spolu, mějte své zásoby připraveny, snažte se pěstovat svou vlastní zeleninu a všechno ostatní, potřebné k přežití. Tato válka je proti vám, i když se to nebude tak zdát. Mějte se na pozoru.

Církve budou zakázány

Vy, kteří najdete odvahu vrátit se ke své církvi, nemějte nikdy strach se modlit, nebo veřejně ukazovat svou víru. Ti, kteří považují moji církev za samozřejmost, to však nedělají. Až potom, co vám tento velký dar, jenž reprezentuje vaši víru navenek, bude odňat, vám konečně začne svítat pravda. A to vás rozzlobí.

Má dcero, pověz lidem, aby nepodléhali panice. Moji následovníci budou zachráněni a vyzdviženi se Mnou do oblak, kde budou čekat na Nový ráj na zemi. Budou si užívat mého Nového ráje a v tomto novém věčném životě budou sjednoceni se zesnulými členy svých rodin. Musíte zůstat silní, musíte se modlit a projevovat si vzájemnou lásku. Modlete se, modlete se, modlete se, hlavně za ztracené a podvedené duše, které nemají ponětí o tom, jaký význam budou mít jejich činy pro jejich budoucnost v následujícím životě.

Ti, kteří mají vlažnou duši

Stejně tak se modlete za mé další děti, ty, které mají vlažnou duši. Musí se vrátit ke Mně – a to brzy. Děti, pro vaši vzájemnou lásku, neváhejte upozornit tyto lidi na Pravdu. Svým příkladem jim ukažte důležitost modlitby, aby ani oni nebyli ztraceni.

Zůstaňte silní. Nikdy se nevzdejte armádě mistra klamu. Nikdy. Stůjte si za tím, v co věříte. Ochraňujte teď svoji rodinu. Vraťte se ke Mně. Každý den se modlete růženec k mému Božímu milosrdenství, neboť křesťané se všude modlí růženec. Dovolte mé Matce, aby vás prostřednictvím své přímluvy přivedla zpátky ke Mně.

Moje děti, pláču kvůli vám všem, a potřebuji teď mé následovníky, aby se v síle se Mnou shromáždili proti tomuto zlu. Modlitba je odpovědí.

Váš milovaný Spasitel, Ježíš Kristus