Jediné nebezpečí pro lidstvo je sám člověk

Čtvrtek, 1. ledna 2015 v 23:50

Má vroucně milovaná dcero, člověk, jenž vytrvá v modlitbě, se Mi stane bližším.

S mnohým zmatením ve světě i v mé církvi bude pro lidstvo výzvou dokázat rozlišovat mezi dobrem a zlem v Božích očích. Leč mnoho křesťanů ode Mne vzdálí nová, celosvětová podoba evangelizace, zaměřená výlučně na politiku. Místo povzbuzení, abyste Mi zůstali věrni a důvěřovali všemu, co Já jsem, budete ode Mne odváděni. Nesmíte si nikdy plést mé Slovo s požadavky laického světa. Skrze Knihu svého Otce jsem vždy lidstvu objasňoval nebezpečí takového jednání. Laický svět slouží jen svým vlastním potřebám a držitelům moci, jejichž ctižádost a sobecké touhy vytvářejí pravidla, které ovládají svět.

Je rozšiřováno tak mnoho dezinformací ve vztahu k životnímu prostředí, kde jen Bůh může rozhodnout, jak se země bude chovat. Člověk může poškodit a způsobit újmu zemi, ale nikdy ji nemůže zničit, neboť to vše je v Božích rukou. Nedostatek víry v Boha způsobuje, že se člověk domnívá, že má kontrolu nad vesmírem. Pošetilý člověk si myslí, že jeho činy mohou změnit Boží zákony. Moudrý člověk ví, že Bůh je všemocný, a pokud je uctíván a jeho zákony jsou dodržovány, pak lidské přežití bude zajištěno. Přežití země nemá co dělat se smrtelným člověkem. Jen Bůh má moc vládnout nad vzduchem, který dýcháte, vodou, kterou pijete a nad schopností uchovat život. Jediným nebezpečím pro lidstvo je sám člověk.

Člověk oklame jiné v zájmu vlastního zisku. Bude lhát, je-li to pro něj výhodné, a když se mu to hodí. Důvěra je snadno zneužita a nyní žijete v období, kdy musíte vědět, že země zůstane, jako byla dříve, a že všechny klimatické zvraty jsou způsobeny Boží rukou. Lidský zásah do takového božského stvoření bude dovolen pouze tehdy, je-li v souladu s Boží vůlí.

Má církev je mé Tělo. Všichni, kdo ve Mne věří, jsou částí mého Těla. Ti, kdo jsou částí Mne, budou následovat mé učení. Ti, kteří říkají, že vedou mé následovníky, se musí držet mého Slova. Jejich úlohou je Pravdu bránit – ne se od ní odchylovat.

Jste-li ode Mne odváděni a je-li mé Slovo světem odmítáno, pak povinností mých posvěcených služebníků, je připomínat světu, co je dobré a co špatné. Odložíte-li záležitosti, týkající se duší, výměnou za věci, které se v podstatě rovnají socialismu, pak vězte, že je to vychytralý a lstivý klam. Zrazuje také všechnu důvěru ve Mne.

Váš Ježíš