Jsem přítomen v tom, kdo miluje všechny, bez ohledu na jejich rasu, víru, sexualitu nebo barvu kůže

Pátek, 16. května 2014 v 16:05

Má vroucně milovaná dcero, prosím všechny, kdo Mě milují, aby zasvětili mému srdci duše všech, kteří odmítají mé milosrdenství. Prosím vás, abyste Mi přiváděli nevěřící, kteří nepřijmou moji existenci a ty, kteří, i kdybych stál před nimi osobně, by Mě i přesto odmítli. Tyto zatvrzelé duše hledají útěchu v dosažení jiných duchovních forem, protože Mě odmítají přijmout. Kdyby přijaly Pravdu, nalezly by velký vnitřní pokoj, který by jim nikdy nemohla poskytnout žádná jiná forma duchovního brouzdání. Ti, kdo nevěří ve Mne nebo toho, kdo Mě poslal, nikdy své duše nenaplní pokojem.

Jen Já, Ježíš Kristus, vám mohu přinést pravý pokoj srdce, protože jsem byl poslán tím, kdo vás stvořil, abych vás k Němu přivedl. Skrze Mne najdete mého Otce. A až se Otec sjednotí se svými dětmi, které stvořil, zavládne pokoj. Bez Božího pokoje nemůže být nikdy harmonie na zemi. Tam, kde není pokoj, budete vědět, že je to způsobeno nedostatkem pokorné služby Bohu.

Ti, kdo jsou znalí mého nejsvětějšího Slova, nesmí nikdy zapomenout, ať mají o Mně jakékoliv znalosti, že nesmí být nikdy použity proti Mně. Tím chci říct, že Mi musíte vždy důvěřovat pro to, kdo Já jsem. Přijměte Mě s pokorným srdcem. Nedovolte nikdy aroganci, aby potlačila vaši oddanost ke Mně. Ten, kdo má jemné a něžné srdce, Mě miluje. Jsem přítomen v tom, kdo miluje všechny – bez ohledu na jejich rasu, víru, sexualitu nebo barvu kůže. Jsem ve všech, kdo žijí své životy, jak jsem je učil. Jsem také přítomen v těch, kdo Mě neznají, ale napodobují mé vlastnosti.

Když jsem chodil po zemi, nechlubil jsem se nikdy svým věděním – jen jsem předával Pravdu. Nepomlouval jsem, nepronásledoval ani nekáral nikdy ty, kdo mě nechtěli následovat. Nikdy jsem o nikom nemluvil špatně. Přijal jsem všechny Boží děti i každou nedbalost, kterou Mi projevili. Nikdy jsem neřekl, že bych obětoval svůj život pro několik málo vybraných. Ne, dal jsem sám sebe za všechny a zvláště za zatvrzelé hříšníky. Nikdy jsem nedával přednost jednomu člověku před druhým. Nikdy jsem nezahrnoval chválou jednoho a pomlouval druhého, protože to by nebylo možné.

Snažil jsem se šířit Pravdu v naději, že mé Slovo bude slyšeno. Přinášel jsem pokoj mnoha utrápeným duším, které měly pokoru Mi naslouchat. Byl jsem pevný, ale spravedlivý ke všem, kdo Mě mučili svou nenávistí a zlým jazykem. Vyháněl jsem démony z duší, které se proti Mně stavěly, a dával velké dary těm, které velmi trpěly. Nevšímal jsem si posměšků tehdejších takzvaných svatých mužů, kteří milovali jen sami sebe. Bůh nebyl nikdy tím hlavním v jejich životech, tak zaměstnaní byli staráním se o své vlastní potřeby. Ale duše, které jsem vyhledával nejvíce, byly ty, které nevěřily v Boha. Přitahovalo je to ke Mně a nechápaly proč. Přicházeli ke Mně ze své vlastní svobodné vůle, ale mnozí byli ke Mně přivedeni dušemi, které věděly, kdo jsem a kdo Mě poslal. Proto jsem na ně vylil mimořádné milosti a byli okamžitě obráceni.

Dnes, protože s vámi mluvím před Velkým dnem, toužím, abyste Mi přiváděli duše nevěřících. Musíte to činit modlitbou a tím, že se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (150):

K záchraně duší nevěřících

Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zachránil duše těch, kdo Tě bez vlastního zavinění odmítají uznat.

Nabízím Ti své utrpení, abych Ti přivedl duše těch, kdo Tě odmítají a za milosrdenství, které vyliješ na celý svět.

Buď milosrdný k jejich duším. Vezmi je do svého nebeského útočiště a odpusť jim jejich hříchy. Amen.

Váš Ježíš