Jsou moji. Já jsem jejich. Vždy tomu tak bude. Miluji je všechny. Je to tak jednoduché.

Středa, 26. března 2014 v 14:52

Má vroucně milovaná dcero, volám ke všem mým následovníkům po celém světě, aby se sjednotili jako jeden ve Mně v modlitbách za duše těch, kdo jsou ode Mne oddělení. Volám zejména ke všem mým modlitebním skupinám modlitební kampaně, všude a ke všem, kdo odpověděli na mé volání v Knize Pravdy, aby milovali jeden druhého, jako Já miluji vás. Odložte své neshody – pokud se vyskytnou, nevšímejte si rozdělení, jež může nastat, a nevěnujte pozornost nenávisti, kterou vám projevuje Satan a jím oklamané duše, protože toto je moje poslední mise v přípravě na můj Druhý příchod.

Musíte pochopit účel mého plánu – vykoupení světa skrze Knihu Pravdy. Má zachránit všechny duše, všude, bez ohledu o koho jde, v co věří, jak hřeší, co jeden druhému dělají a jaké mohou mít názory. Jsou moji. Já jsem jejich. Vždy tomu tak bude. Miluji je všechny. Je to tak jednoduché. Nemůže tomu být jinak.

Kdykoliv budete pronásledováni pro mé jméno, povzneste se nad to a modlete se za duše, které vás proklínají, neboť mé srdce je kvůli nim zlomené. Pro takové duše hrozně trpím. Přiveďte Mi je, aby mohly otevřít svá srdce mé lásce k nim. Pomozte Mi přiblížit se k jejich zarmouceným a zlomeným duším a k jejich zatvrzelým srdcím, neboť bez mého zásahu budou chřadnout a zahynou. To není mé přání. Přijďte všichni. Volám k těm, kdo jsou ve Mně a se Mnou. Volám k těm, kdo mě doopravdy neznají, ale myslí si, že ano. Volám k těm, kdo jsou nevěrní mému učení. Obracím se na ty, kdo odmítají tuto misi a prohlašují, že je to podvod. Neopouštějte Mě, protože ani Já jsem vás neopustil. Nebojte se Mě, protože nejsem váš nepřítel a toužím po vaší duši, abyste mohli být částí Mne, a nalezli tak pokoj v srdci.

Toto je můj čas, a tak vás provázím, otvírám vám srdce a připomínám pravdu svého Slova, které je neměnné. Čas mého příchodu se blíží a je důležité, abyste si připravili své duše i duše těch, s nimiž se stýkáte. Můj příchod bude náhlý a nebudete varováni předem. Nezanedbávejte své duše, protože budete potřebovat být připravení spatřit Světlo mé tváře, abyste tak mohli zůstat stát přede Mnou, chcete-li vstoupit do mého království.

Budu vás vždy milovat, budete-li Mi sloužit celý srdcem. Budu vás stále milovat, i když Mě odmítnete, odsoudíte mou misi, nebo očerníte jiné pro mé jméno, protože nevíte, co činíte. Až přijde ten den, budu vás volat, jednoho po druhém, a pak vás vezmu do své náruče, abych vám dal potřebnou útěchu. Neboť v ten den sjednotím všechny, kteří Mě milují, a vyhlásím brány za otevřené k umožnění vstupu všem Božím dětem z celého světa, včetně těch, které už zemřely, a budou znovu vzkříšeny – jako jeden ve Mně. Pak bude vůle mého Otce konečně naplněna.

Váš Ježíš