Každý člověk má rysy mého Otce

Úterý, 2. prosince 2014 v 23:10

Má vroucně milovaná dcero, navzdory dnům temnoty před námi, kdy bude svět očišťován, a kdy budu odmítnut jako už bezvýznamný, Já jsem Bohem velkého milosrdenství.

Připomínám vám, že snadno odpouštím a miluji všechny každou částí svého bytí, i když Mě mnozí trýzní svou lhostejností a nenávistí ke Mně. Přijímám skutečnost, že už nejsem milován, jako jsem býval kdysi, a že víra mého lidu ochladla, protože to bylo předpověděno. Nyní je mou povinností zbavit člověka otroctví, které mu skrze pokušení přivodil Satan. Dokud člověk nebude věřit v existenci Satana – největší pohromu, které čelí lidstvo – nepřijme mou dobrotu, mou lásku nebo moji existenci.

Je těžké pro všechny, kdo Mě znají, zůstat ve stavu milosti. Pomyslete, jak ztracené jsou duše, které si Mě vůbec nevšímají; duše, které vědí, kdo Já jsem, ale nevěnují Mi nic ze svého času; jsou to tytéž duše, které dostaly svátosti a Pravdu, ale zřekly se svého práva na mé království. Mnohé z nich uctívají falešné bohy a téměř každý den se pouštějí do honby za věcmi, které nepocházejí ode Mne. Nikdo z těchto lidí Mě nemiluje, ale Já je miluji a budu je vždy milovat, neboť jsou částí mého těla.

Pak jsou zde duše, které jsou Mi nevěrné, které Mě zradí a ochotně uvěří v nová odhalení, která zpochybňují mé božství. Také ony dovolily své lásce ke Mně zeslábnout, přesto je miluji stejně, jako ty, jež Mě celým srdcem milují. Nikdy nevzdám své úsilí nalézt si místo v jejich srdci, ba ani onen okamžik, kdy Mi možná odpovědí, nebo až konečně přijmou mé velké milosrdenství.

Člověk je stvořen k Božímu obrazu. Jako každý rodič, Bůh se vidí ve svém vlastním, a to Mu přináší velkou radost. Každý člověk má rysy mého Otce. V každém je dobro a tato dobrota vám dokazuje, že Bůh je přítomen. Radujte se, když vidíte vlídnost, lásku, trpělivost a velké činy lásky k bližnímu, neboť si můžete být jisti, že Boží přítomnost je u díla v duších, které projevují tyto rysy. Tato dobrota, přítomná v srdci hříšníků, přemůže zlo. Nesmíte se nikdy vzdát naděje, neboť Já jsem vždy milosrdný a můj soucit zahrnuje vše. Nikdy neodmítnu toho, kdo ke Mně volá. Toužím jim jen přinést svou lásku, svůj pokoj a své nádherné království.

Modlete se, moji drazí následovníci, abych mohl roznítit lásku v srdci těch, kteří ode Mne odpadli. Budu bojovat až do hořkého konce, abych mohl shromáždit všechny Boží děti, a zejména mé nepřátele, a přinést jim věčnou spásu.

Váš Ježíš