Kniha Zjevení

Pátek, 26. listopadu 2010 v 12:00

Moje milovaná dcero, dnes je den, kdy nepokoj a hluboká bída ve světě láme moje srdce. V zoufalství sleduji, jak se lidé v hněvu staví proti sobě. Hodně z toho smutku pramení z vědomí, že tato proroctví se začnou naplňovat, a přesto nebudou pro většinu lidstva ponaučením.

Modlete se za Rusko, aby bylo zasvěceno mé Blahoslavené Matce

Ještě stále odmítají přiznat, že tyto události byly předpověděny v Knize Janově. Mnozí, tak mnozí, budou nyní trpět kvůli nedostatku víry. Modlete se teď, aby Rusko konečně ustoupilo a dovolilo sebe konečně zasvětit ve jménu mé Blahoslavené Matky. Modlete se, modlete se, modlete se, aby se tak stalo, protože prostřednictvím modlitby bude možný tento velký úspěch. A když se tak stane, budou zachráněny milióny duší. Nebezpečí číhá v komunistických silách, které povstanou s hadem, sjednotí se, aby vás, moje děti, zanechaly bezmocné.

Podívejte se nyní na rychlost, s jakou národy povstávají do boje. Rychlost, s jakou se odvíjejí celosvětové události, se zintenzivní a způsobí hodně zděšení. Moji následovníci, musíte poslechnout. Modlitební skupiny budou nepostradatelné při šíření obrácení a při rozptylování těchto katastrofických událostí. Dokonce i vy, kteří žijete spokojeně a považujete všechno za samozřejmé, nebudete moci déle ignorovat tyto události. Musíte přiznat a přijmout, že tyto události se uskutečňují tak, jak byly předpověděny v Knize Zjevení.

Vzepněte teď ruce k modlitbě. A i když ve svých srdcích chováte byť jen jiskérku náklonnosti ke Mně, poproste Mě, abych vás podržel a mohl ve vás zažehnout a posilnit vaši důvěru ve Mne.

Budu bojovat o každého jednoho zvlášť

Budu bojovat až do samého konce, abych vás přitáhl blíže k svému srdci, nezávisle na tom, zda jste dítětem, dospívajícím, mladým dospělým, či středního, nebo staršího věku – v mých očích jste všichni stejní. Jste mou věrnou milovanou rodinou – každý jeden z vás. Nikdo z ní není vyloučen, dokonce ani ti ne, kteří nechtějí uznat, že existuji, dokonce ani vy, kteří Mě jen nenávidíte – všechny vás miluji. Má láska je vášnivá a pro vás nepochopitelná a Já udělám všechno, co je v mé moci, abych vás přivedl zpět do mého stáda. Nevzdám se tak lehce vašich duší ve prospěch Satana.

Obraťte se na Mne

Prosím, obraťte se na Mne – nezávisle na tom, kolik máte pochybností – a nechejte Mě naplnit vaše srdce mojí božskou láskou. Už jen příchuť této lásky vám pomůže, abyste se mohli připravit na věčný život se Mnou, mým Věčným Otcem a vašimi bratry a sestrami v ráji. To je vaše dědictví, vaše právoplatné dědictví.

Nepromrhejte tuto příležitost k záchraně. Když váš život na zemi dospěje ke konci, budete mít pro další život jen dvě možnosti. Nebeský ráj, nebo hlubiny pekla se Satanem, který vás vezme s sebou kvůli hříchům, k nimž vás svedl, abyste je na zemi spáchali. Otevřete teď své oči a mějte na paměti, že smrt na zemi může přijít kterýkoliv den a v každou hodinu, a kdy to budete nejméně očekávat.

Prostřednictvím tohoto poselství vás úpěnlivě prosím, abyste uviděli Pravdu dříve, než přijde den posledního soudu. Mějte vždy na paměti, že vás miluji bez ohledu na to, jak těžce jste zhřešili. Když se obrátíte ke Mně a z hloubky srdce Mě poprosíte o odpuštění, tak vám bude odpuštěno. Dokonce i během vašeho posledního výdechu.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus