Kříž je vaše spojení s věčným životem. Nikdy se nevzdávejte kříže.

Úterý, 15. dubna 2014 v 20:15

Má vroucně milovaná dcero, až moji milovaní následovníci budou slavit Velký pátek, musí si připomínat, jak se má láska dotýká lidské rasy.

Ti, kdo Mě pronásledovali, a pak zabili, byli plní nenávisti a měli srdce z kamene. Zemřel jsem pro ně, navzdory jejich nenávisti a vytrpěl jsem velkou agonii, aby mohli být vykoupeni. Dodnes Mě tak moc lidí nenávidí a pohrdá Mnou v tak velké míře, že kdybych měl odhalit zlo pustošící jejich duše, nemohli byste to snést.

Mé pokusy připravit svět skrze Knihu Pravdy, budou všude potírány mými nepřáteli. Nejhorší útoky přijdou od satanských skupin, z nichž mnohé se vydávají za křesťanské, takže mohou dát volný průchod svému hněvu a předstírat, že brání svou víru. Takovým způsobem Satan využívá své ochotné oběti k útoku na mé dílo. Jak jsou jejich duše ubohé a Já zarmoucený, jak mě stále zrazují, vrhají na Mne bahno a šíří lži o mém Slovu ve snaze krást duše z mého milosrdného srdce.

V tomto týdnu pláču mučivými slzami, protože čas je krátký a Já vím, že byť se budu snažit sebevíc, mnoho duší se ještě ke Mně obrátí zády. Proč Mě ty duše tolik nenávidí? Odpověď je – protože pro Mne nemají vůbec žádnou lásku. Mnozí z nich zjišťují, že je děsivé, že nenávist, kterou cítí ke Mně v srdcích, nemůže být smyta. Jsou tak posedlí Zlým, že každou minutu svého dne tráví tím, že Mě proklínají.

Převážná většina lidí už ve Mne nevěří – ti, kdo skutečně věří, těch je malý počet v oceánu duší, jehož rozsah sahá od jednoho konce země k druhému. Ale slibuji vám, že shromáždím tolik duší, kolik jen budu moci, a pro lásku, kterou k vám mám, rozšířím své milosrdenství dokonce i mezi ty, kteří si je nezaslouží. Jak jen vítám ty dobré, milující a čisté duše, které přicházejí ke Mně. Naplňují Mě velkou radostí. Ach, jak zklidňují mé rány. Jak Mi přinášejí úlevu od smutku, který snáším pro mé ubohé hříšníky, kteří nemají představu o tom, jak velkou radost jsem jim slíbil v mém novém království. Tak mnoho duší naneštěstí zahodí klíč, který jsem jim dal k věčnému životu – a proč? Kvůli životu zbaveného smyslu, životu plného dráždění a falešných slibů. Únavný život lopocení, jenž nepřináší život – jen takový, který končí v prachu. Já jsem váš život. Já přináším život i vám. Přijmete-li mou smrt na kříži a uznáte mé vzkříšení, nikdy nepoznáte smrt.

Vám, této generaci, říkám toto: Vy, kdo jste se Mnou, nepodstoupíte smrt – ani smrt těla. Vy, kdo Mě zradíte skrze hřích, přestože vám byla dána Pravda, nebudete mít život. A tak se vy, moji milovaní následovníci, nesmíte nikdy děsit této mise. Uchopím vás a zahrnu všemi dary, které můj Otec dychtí vám všem udělit, až konečně shromáždí své děti v království, které vám slíbil, když poslal Mě, svého jediného Syna, zachránit vaše duše mou smrtí na kříži. Kříž je vaše spojení s věčným životem. Nikdy se nevzdávejte kříže. Má smrt byla vaší cestou k věčnému životu. Bez mého kříže smrt zvítězí nad těmi, kdo jej odmítnou.

Váš Ježíš