Má bolest je dnes ještě větší, než byla během mého ukřižování

Středa, 13. dubna 2011 v 23:00

Má vroucně milovaná dcero, dnes večer pláču s velkým smutkem nad hříchy lidstva, které vzrostly s velkou silou, zatímco se čas ve světě blíží k oslavám mého utrpení na kříži. Má bolest je ještě větší, než byla během mého ukřižování. Znovu prožívám agonii, jakou jsem trpěl, když hříchy lidstva pronikaly mé srdce jako meč, který je teď delší, ostřejší a bolestivější.

Slyšte můj nářek. Slyšte můj pláč. Vy všichni, utěšte Mě v hluboké agonii, kterou musím snášet. Denně musím zakoušet hluboký smutek, bolest a mučení, které způsobuje člověk člověku. Člověk dětem. Tito vrahové netrpí výčitkami, tak infikovány jsou jejich temné duše Satanem, mistrem klamu. On nemá soucit se žádným z vás, protože nemá duši. Přesto lidé, jako slepí, bláhově podléhají jeho pokušení. Tak otrocky se nechají vtáhnout do jeho strašných temnot, že musím spoléhat na vás, věřící, že se budete usilovně modlit za spásu takových duší.

Má bolest se stupňuje každým dnem. Hřích není lidmi poznán jako takový, čím ve skutečnosti je. V podstatě je to láska sebe sama. Ve své nejhorší formě je to láska všech věcí, které jiným způsobí škodu nečestností, násilím, zneužitím a vraždou. Proč lidé zavírají oči, když jsou svědky takových ukrutností? Ty oběti jsou zrovna takoví lidé jako vy sami. Modlete se usilovně za tyto pachatele, protože jsou také oběťmi. Ony, mé děti, byly polapeny podvodníkem, i když mnoho z nich ani nepřipouští, že existuje.

Čas se nyní naplňuje, aby mé Slovo bylo znovu na zemi skutečně slyšeno. Prosím, prosím, vysvětlete všem, že budou svědky mého milosrdenství, které přijde na zem během mystické události. Je důležité, abyste řekli tolika lidem, jak je to jen možné, aby prosili Boha, Věčného Otce, aby prominul každému z vás hříchy, které jste v minulosti spáchali. Udělejte to právě teď – a rychle. Zachraňte duše vaše a těch ostatních. I když obrácení se budou šířit, některé nešťastné duše ten šok nepřežijí. Modlete se, modlete se, aby nezemřely ve smrtelném hříchu.

Prosím, myslete během postního času na mé utrpení a zvažujte oběť, kterou jsem dobrovolně přinesl pro všechny, abyste mohli být zachráněni. Potom porozumíte, že Varování, které je osvícením svědomí, je můj další dar milosrdenství lidstvu.

Rozšiřujte všude obrácení. Pomozte porazit Zlého modlitbou růžence Božího milosrdenství, abyste zachránili duše. Důvěřujte Mi teď a přineste Mě zpátky do vašich srdcí. Spojte se navzájem, abyste zachránili lidstvo láskou.

Váš božský Spasitel, Ježíš Kristus

Syn Boha, Všemohoucího Otce

Stvořitel a tvůrce všech věcí