Má láska nikdy neuvadne, nikdy neochabne, nikdy nevyhasne. Byť jste provedli cokoliv.

Sobota, 31. května 2014 v 08:20

Má vroucně milovaná dcero, má láska plane jako výheň pro každého jednoho z vás. Rozohnila se ještě více kvůli zlému vlivu, kterému bylo lidstvo vystaveno. Každý druh klamu zatemňuje duše v tomto čase dějin vlivem ďábla ve světě, protože poslední bitva o duše pokračuje.

Každý muž, žena i dítě starší sedm let budou usilovat o rozlišování dobra a zla. Mnozí budou omlouvat bezbožné skutky a budou říkat, že mají právo tak jednat. Ti, kdo mají a považují za dobrá zlá slova, skutky a jednání, zasazená do svých srdcí podvodníkem, nebudou cítit žádný pocit viny.

Každá duše, bez ohledu na její vyznání, rasu, barvu, nebo postavení, bude zmateně bloumat o tom, co je správné před Bohem i o čem se tvrdí, že je špatné. A zatímco zástupy budou v omylu tleskat všelijak maskovanému hříchu, v srdci těch, co Mě zradí, nebude ani špetka radosti. Ti, kdo se neodchýlí od Pravdy všeho, co pochází ode Mne, budou démonizováni. Ale budou-li trávit čas v mé společnosti, nebude jim na tom záležet, protože Já jim dám vnitřní pokoj, jenž bude neotřesitelný.

Slibuji vám všem, včetně těch, kdo jsou slabí a podlehnou lžím vsazených do nich Satanem, že se vás nikdy nevzdám. Přiblížím se k vám, naplním vás svou láskou, kdykoliv Mi umožníte přitáhnout vás k sobě. Má láska nikdy neuvadne, nikdy neochabne, nikdy nevyhasne. Byť jste provedli cokoliv.

Ale buďte si vědomi, že je to vaše duše, která je hlavní cenou a Zlý nikdy nepoleví ve svém úsilí nad vámi zvítězit.

Má láska je tak mocná, že i když Mě zradíte, postarám se, abyste si ve svém svědomí byli vědomi svého omylu. Proto budete vnímat pocit ztráty, kdykoliv jste ve jménu spravedlnosti učinili něco, o čem ve svém srdci víte, že je špatné – nepocítíte nic, než zármutek. Tehdy musíte volat ke Mně, svému Ježíši, touto modlitbou o pomoc ve své hodině bezmoci.

Modlitba modlitební kampaně (152):

Pomoz mi v mé hodině bezmoci

Drahý Ježíši, pomoz mi v mé hodině bezmoci.

Osvoboď mě od hříchu a otevři mé oči, srdce a duši poznání ďáblových lží a jeho hříšných způsobů.

Naplň mě svou láskou, když v srdci cítím nenávist.

Naplň mě svým pokojem, když cítím žal.

Naplň mě svou silou, když jsem slabý.

Vysvoboď mě z vězení, ve kterém se nalézám, abych byl volný a v bezpečí ve tvé svaté náruči. Amen.

Má láska je věčná. I vaše duše je věčná. Mé království je věčné a takové je i království Zlého.

Jste-li vinni strašným hříchem, musíte každou vteřinu bojovat, abyste se dostali z nebezpečí a stále usilovat zůstat Mi věrni. Nejlehčí cestou, jak to udělat, je vzájemně se milovat, jako Já miluji vás. Cokoliv vás vzdálí od lásky k druhým, nepochází ode Mne.

Váš Ježíš