Mé Boží vůli se nesmí nikdy vzdorovat

Pátek, 9. května 2014 v 17:00

Má nejdražší dcero, svět byl stvořen Mnou, protože to byla má vůle. Má vůle vždy byla a vždy bude. Má vůle se stane, ať už s vůlí lidstva, nebo bez ní. Svobodná vůle, daná člověku z mé ruky, byla zneužita a to mělo za následek rozdělení mezi člověkem a Mnou, Věčným Otcem. Dokud bude mít člověk dar svobodné vůle, bude to znamenat, že jen ti, kdo si zvolí přijít ke Mně skrze mého Syna, Ježíše Krista, se mohou stát částí Mne – být opět dokonalí.

Když se lidská vůle staví proti mé vůli, následkem je hořký boj, neboť pouze má vůle může být nade vším co je. Má Boží vůle řídí vše, co dovoluji, vše, k čemu dám souhlas, protože budu vždy respektovat svobodnou vůli, kterou jsem dal člověku, neboť neberu zpět, co dám. Někdy člověk svou svobodnou volbou způsobí ve světě strašnou bolest a svou chamtivostí a sobectvím Mě velmi uráží. Přesto do vůle člověka nezasahuji, protože jen on může rozhodnout, zda bude chtít učinit, co si přeje má vůle. A i když se nepokusím mu svobodnou vůli odejmout, svobodná volba neznamená, že Mi člověk může diktovat svou vůli na úkor té mojí.

Mé Boží vůli se nesmí nikdy vzdorovat, protože člověk nemůže nikdy přemoci mou vůli. Pokud tak činí, zjistí, že je nemožné Mi odporovat, aniž by nesl následky. Jen Já rozhodnu o závěru života a smrti, protože toto rozhodnutí náleží jen Mně. Rozhodnu-li se uskutečnit své plány na ochranu svých dětí, nikdo nad tím nemá moc. Jestli se člověk pokusí zasahovat do mých darů světu, což zahrnuje život ve všech jeho podobách, pak se mu to nejen nezdaří, ale ve výsledku bude trpět.

Ať se nikdo nepokouší bránit Mi v mých plánech naplnit mou svatou smlouvu.

Ať se Mi nikdo nerouhá, nebo se nestaví do cesty mé vůli, aby nebyl stroze zastaven.

Ať nikdo nezkouší bránit Mi dát věčný život duším, nebo jeho vlastní život bude ukončen. Pokusíte-li se Mi vzdorovat, nikdy neuspějete. Bude-li člověk stále popírat mé Slovo a napadat mé božství, povede to jen k rozvratu, neštěstí, ztrátě života a strašným trestům. Proto, je-li duše žádána, aby byla poslušná Mne, nebo mých pokynů, a svou svobodnou vůlí přijme tyto požadavky, zjistí pak, že není možné vzdorovat mé vůli.

Ty, má dcero, ses pokusila potlačit mou vůli – ačkoliv ses Mi již vzdala. Teď už víš, že to není nic platné, neboť jen to, co nařizuji Já, tak jak Já chci, se může stát.

Děti – Já jsem váš Otec. Já jsem váš Stvořitel. Jen Já vím, co vám chystá budoucnost, ale buďte klidné s tím, že všechny mé plány jsou hotovy. Jen když vaše vůle bude v jednotě s mojí, může se mé království stát skutečností a být konečně dokončeno. Jen pak skončí všechny konflikty mezi člověkem a Mnou, vaším Věčným Otcem. Pokoj zavládne v přicházejícím novém světě – světě tak dokonalém, že nikdy neskončí.

Váš Otec

Bůh Nejvyšší