Mé milosrdenství zahrnuje všechny rasy, barvy kůže a náboženství

Pátek, 2. prosince 2011 v 23:35

Má drahá dcero, zůstaň silná a mysli na dobrou zprávu o tom, že moje milosrdenství přivede většinu mých drahých dětí zpět do lůna mého Nejsvětějšího Srdce.

Ty ubohé, nešťastné duše, které upsaly své životy zlu, potřebují vaše utrpení, aby mohly být zachráněny. I když je z lidského hlediska mimořádně těžké tomu porozumět a je to velmi tvrdé přijmout, musíte Mi důvěřovat. Vaše vlastní utrpení a utrpení mých oddaných následovníků směřuje k záchraně duší. Nic z něj není promarněno. Tato oběť je dar, jenž dáváte Mně. Nezapomeňte, že utrpení dělá i mé břímě lehčí.

Jsem unaven svým vlastním utrpením, Má dcero, ale těším se, až nakonec obejmu mé děti v jednotě s mým Věčným Otcem.

Představte si to asi takto – když milovaný člen rodiny emigruje a vrátí se po mnoha letech domů, jak velké pak nastane vzrušení. Kolik jen radosti přichází. Myslete na touhu, jakou chovají rodiče ke svému synu či dceři, které dlouhé roky neviděli a co všechno pro ně to shledání znamená.

Děti, Já miluji všechny z vás vytrvalou láskou. Těším se na naše shledání, až vás budu moci pevně obejmout ve své náruči a přitisknout vás k srdci. Má rodina je konečně připravená k sjednocení, poprvé od doby, co byl pro Adama a Evu stvořen ráj.

Vylévám svou lásku a milosrdenství, aby pokryly všechny mé děti ve všech koutech světa, zahrnující všechny rasy, všechny barvy kůže, všechna náboženství a všechny hříšníky.

Očekávejte tento velký dějinný okamžik. Konečně ta hrozná nenávist, utrpení, neklid, nedůvěra, chtivost, násilí a jiná zla navždy zmizí. Představte si, jaké to bude, děti, nový nádherný věk lásky a pokoje ve světě.

Ať ani jeden z vás nepropase tento život věčného štěstí. Cožpak byste si mohli přát, aby někteří z vašich bratrů a sester byli vyloučeni? Pokud by byli, pak by trpěli v ohních pekla nevýslovnou temnotou navěky. Nezapomeňte na to, děti, navěky. Potom už nebude žádná cesta zpět.

Modlete se, aby všechny duše mohly zdědit tento ráj. Modlete se za duše, o které máte osobně starost. Modlete se za všechny duše.

Váš Ježíš

Spasitel a Vykupitel všeho lidstva