Mezi evangelikály povstane mnoho falešných proroků

Sobota, 13. září 2014 v 22:50

Má vroucně milovaná dcero, brzy budou odhaleny změny, které jsem předpověděl, týkající se mé pozemské církve.

Zanedlouho se světské sekty pokusí zmocnit všeho, co je mým následovníkům svaté a zavést nové moderní hnutí uvnitř církve. Řeknou, že tento modernismus pomůže získat nové posvěcené služebníky a zavést přijatelnější podoby vzdávání slávy Bohu, aby nová, mladší generace, mohla být vtažena zpátky do chrámů Božích. Všechny tyto nové obřady, modlitby a fóra – které budou nabízet jako nové a modernější výklady mého svatého Slova – budou maskovat prázdnotu učení a nebudou ode Mne.

Nové hnutí bude podporováno jako součást světové evangelizace, kde falešné učení, které bude pečlivě formulováno, aby vypadalo jako teologicky dokonalé, přiláká milióny. Tak mnoho lidí bude vtaženo do této podoby modernismu a kvůli tomu se odvrátí od pravé víry. To, co bude vypadat jako radikální oživení křesťanské víry, bude odsouzením Pravdy.

Mnozí budou podvedeni a mezi evangelikály povstane mnoho falešných proroků. Tito falešní proroci budou propagovat falešné křesťanství, které nahradí svatá evangelia ustanovená Mnou a mými apoštoly. Protože hlasy odpadlictví budou slyšeny v každé zemi, v různých jazycích a mezi různými rasami, pravé Slovo Boží bude zapomenuto. A z úst těchto falešných proroků a samozvaných kazatelů víry se bude vylévat mnoho lží. Mé Písmo bude prohlášeno za odtržené od potřeb lidstva a tužeb lidí, žijících v 21. století.

Pro mnoho lidí to byl nedostatek víry ve Mne, který vedl k tomu, že se až dosud nezajímali o mé svaté Slovo. Brzy se obrátí a nadšeně přijmou největší podvod, jaký kdy viděl svět. A třebaže se mnozí chopí toho, co budou pokládat za vítané oživení křesťanství, vše, čím budou krmeni, bude diktováno nepřáteli Boha.

Nechť je známo, že člověk nikdy nemůže být živ z falešného učení, jehož důsledkem bude vzápětí naprosté zničení, až budou duše pohlceny rouhačstvím. To, co ale ode Mne nepochází, povede k celosvětové skupině, které budou lidé všude tleskat. Pak přijde čas k vyhlášení nového světového náboženství a jeho přivítání do mé církve. To pak povede k tomu, že antikrist zaujme čestné místo v mé církvi, jak bylo předpověděno, až bude jako čestný host pozván těmi, kdo pracují zcela podrobeni Satanu.

Vy, kteří budete v pokušení oddat se tomuto falešnému učení, varuji vás – člověk nemůže být živ pouze chlebem, ale jen Slovem, které vychází z Božích úst.

Váš Ježíš