Můj Nový ráj se stane světem bez konce – jak bylo předpověděno

Čtvrtek, 17. dubna 2014 v 21:00

Má vroucně milovaná dcero, k mému vzkříšení z mrtvých došlo z jistého důvodu. Nestalo se tak prostě proto, aby byl podán důkaz mého božství těm, kteří nepřijali, kdo jsem. Do té doby duše, které zemřely, nemohly vejít do nebe. Musely čekat. Ale mým zmrtvýchvstáním jim byl dán nový život v mém království. Mé vzkříšení přineslo duším věčný život, a proto smrt už nebude člověku hrozit.

Mé vzkříšení bude skutečně zřejmé při mém Druhém příchodu, neboť pak všechny duše, které zemřely ve Mně a pro Mě, také vstanou z mrtvých a bude jim dán věčný život. Povstanou s tělem a duší v dokonalém sjednocení s Boží vůlí a budou žít v mém novém království, kdy stará země a nebe zmizí a vyvstane nový svět. Můj Nový ráj se stane světem bez konce – jak bylo předpověděno. Všichni, kdo milují Boha a přijmou moji milosrdnou ruku, vstoupí do mého nádherného království. To byl slib, který jsem dal, když jsem vyměnil své pozemské tělo za smrt, abych vám dal věčný život. Nezapomeňte, že co Bůh slíbí, vždy splní. Co Bůh předpověděl všem svým prorokům, se vždy stane, neboť neříká jednu věc a míní tím jinou.

Bůh nelhal, když řekl Janovi, že svět se v posledních dnech rozdělí a jeho chrám bude zničen. Vláda těch, kdo chtějí zničit Boží Slovo, začala a čas všech proroctví, jak byla předpověděna Danielovi a Janovi, je tu. Můj slib, že přijdu a oddělím kozly od ovcí, se stává skutečností. Lidé obdrží veškerou možnou pomoc zásahem z nebe a mnoho příležitostí učinit konečnou volbu. Buď Mě budou následovat, nebo zůstanou pozadu.

Váš Ježíš