Největší útok na mou církev od mé smrti na kříži

Pátek, 28. října 2011 v 22:40

Má vroucně milovaná dcero, oddanost a věrnost mé církve ke Mně, svému milovanému Spasiteli, bude brzy zkoušena až do krajnosti. Má církev usnula a ve své dřímotě se nepřipravila na příchod antikrista. Ten, se svými přisluhovači, se vplížil do každé štěrbiny v církvích mého Otce po celém světě.

Katolická církev je hlavním cílem antikrista, jenž se nezastaví, dokud nezíská představitele nejméně poloviny mé církve na této zemi. Moji kardinálové, biskupové a kněží jsou tak nepřipravení, že si ani nevšimli jemných změn, k nimž došlo v jejich vlastních řadách. Nebude trvat dlouho a rozkol uvnitř mé církve se stane zcela zřejmý.

Je to největší útok na mou církev od mé smrti na kříži. Moji ubozí, milovaní služebníci, mnozí z nich jsou nevinní pěšáci vystavení na milost temné síle, která je příliš opatrná, než aby se sama odhalila.

Prosím všechny mé služebníky, aby se usilovně modlili, aby odolali této ohavnosti, která přichází. Musí se ke Mně modlit následovně:

Ó, můj milovaný Ježíši, dovolávám se tvé ochrany a prosím o milosrdenství k záchraně mých bratrů a sester ve tvé církvi, aby nepadli za oběť antikristu. Dej mi milosti a ochraňuj mě silou tvé zbroje, abych se postavil těmto ďábelským činům, které mohou být spáchány ve tvém svatém jménu. Úpěnlivě prosím o tvé milosrdenství a na všechny časy se zavazuji svou věrností k tvému svatému jménu.

Postavte se, moji posvěcení služebníci, tomuto zlu a šelmě, z jejíchž úst vyjdou tyto lži a necudnosti.

Všímejte si změn ve způsobu, jakým bude svěceno mé Tělo a má Krev. Jestliže se změní slova tak, že budou popírat existenci mého Těla v nejsvětější eucharistii, pak musíte bránit můj božský slib – ten, kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, bude mít věčný život.

Buďte stateční, moji posvěcení služebníci. Modlete se o sílu, kterou budete potřebovat, až vaše víra a poslušnost bude testována až za hranici odolnosti.

Miluji vás a ochraňuji vás v každém čase. Ale jen ti, kteří jsou mírného srdce a pokorné duše budou mít užitek z mé svaté ochrany.

Modlete se za všechny mé posvěcené služebníky, ať jsou kdekoliv, aby neodmítli světlo Pravdy ve prospěch ducha temnoty, který se brzy vynoří uvnitř mé církve.

Váš Spasitel a Ochránce

Ježíš Kristus