Plán na odstranění všeho, co souvisí se Mnou, byl zahájen

Neděle, 26. ledna 2014 v 15:00

Má vroucně milovaná dcero, nedej se nikdy ovlivnit názory lidí s hořkostí v srdci vůči tomuto dílu, k nerozhodnosti v mé misi za duše.

Co záleží na tom, zavrhují-li tebe i mé věrné duše, odmítající odchýlit se od Božího Slova? Či záleží na tom, zda vámi pohrdají nebo ne? Jejich lidské názory, popírající Slovo, jsou bez vlivu na vaše úsilí o věčnou spásu. Když Mě velebíte a ctíte mé Boží Slovo, budete pokoušeni ze všech stran, abyste se ode Mne odvrátili.

Tak mnozí budou odmítat tuto misi, dokud jim strašná pravda nezačne svítat, až budou svědky rouhání, které pořine z úst falešného proroka. Pokud se někdo, kdo popírá existenci Svaté Trojice, opovažuje nosit roucho velekněze pod střechou mé církve, a pak se snaží přesvědčit vás, že co jste dosud znali jako pravdu, už neplatí, pak budete vědět, že duch zla pohltil mou církev zevnitř.

Až budete obklopeni novými ideologiemi, novým učením a až vám řeknou, že lidská rasa si v současnosti vyžaduje tyto změny, bude to čas, kdy se na Boží přání už nebude reagovat. Místo toho, až lidmi vymyšlená učení, plná omylů a nedostatků, vyhlásí, že hřích už neexistuje, bude pro Mne blízko čas ke zničení mých nepřátel, jak bylo předpověděno.

Mnohem víc se vás probere k Pravdě a strašlivé potupě, která bude vržena na Mne, Ježíše Krista, v mé církvi na zemi. Věrní služebníci poznají hanebnost, a pak mnozí z nich uprchnou. Ale až přijde čas a až tato volba bude postavena před vás všechny, mnozí, žel, Mě opustí a přijmou účast na pohanských praktikách.

Plán na odstranění všeho, co souvisí se Mnou, byl zahájen. Pravda mého Slova bude vypuzena z vašich ústav, škol, dokud nakonec nebude odsouzena v mé vlastní církvi. Vy, kdo věříte, že se to nikdy nemůže stát – že Bůh by nikdy nepřipustil takové věci – se mýlíte. Tyto ukrutnosti byly dovoleny při konečné očistě lidí před mým Druhým příchodem. Nezůstanete-li bdělí, bez ohledu na to, jak moc Mě milujete, budete vedeni k účasti na řadě obřadů, které nebudou vzdávat poctu Bohu. Neuctívají-li Mne, pak se musíte sami sebe tázat, proč je tomu tak. Proč byly tyto změny učiněny, a proč tak náhle? Odpověď je: čas – neboť ho málo zbývá.

Zápas o získání duší povede na obou stranách k zuřivé bitvě. Jedna strana vás bude přesvědčovat, abyste odmítli Boží Slovo ve prospěch ohavných praktik, které budou zbožňovat Satana. Oklamou dokonce i ty, kteří se dobře vyznají v mém Slovu, tak lstivě bude představena jejich věc, aby Mě odstranili z mé církve. Druhá strana bude trpět, kvůli své věrnosti, ne právě k těmto poselstvím samotným, ale k pravému Božímu Slovu, danému světu v Knize mého Otce.

Váš Ježíš