Pokus zavést světovou měnu v Evropě

Pátek, 9. prosince 2011 v 22:00

Má vroucně milovaná dcero, jak velmi bych si přál, aby mé děti, zejména ty, které trpí útlakem v Evropě, se jen obrátily k mému Otci o pomoc.

Zlá skupina, o které jsem se čas od času zmiňoval, pokročila ve svých pokusech ovládnout všechny mé ubohé děti v této části světa.

Ony, nevinní pěšáci v bezohledném plánu zavést světovou měnu k ovládnutí celé Evropy, se musí nyní usilovně modlit o pomoc Boha, Všemohoucího Otce.

Děti, nikdy nepodlehněte pronásledování, které je připravováno za zavřenými dveřmi. Modlete se, abyste zmírnily tyto okolnosti. Proste Boha Otce v mém jménu – ve jménu jeho milovaného Syna Ježíše Krista, aby odvrátil tuto krizi a modlete se:

Bože Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista Tě prosím, abys zastavil tuto ohavnost, sloužící ke kontrole tvých dětí.

Prosím, ochraňuj všechny tvé děti v této hrozné době, abychom mohli najít pokoj a důstojnost a žít své životy svobodní od Zlého.

Má dcero, modlitba může přivést, a také přivede, tyto neblahé plány ke konci.

Bůh Věčný Otec, jak už jsem řekl, potrestá ty, kteří jsou zodpovědní za toto ďábelské spiknutí, nevrátí-li se zpět k víře ve svého Všemohoucího Stvořitele.

Důvěřujte Mi. Důvěřujte mému Věčnému Otci a modlete se, aby toto pronásledování bylo zastaveno ještě před tím, než by skutečný plán ke zničení, kontrole a ke škodě těchto duší byl nakonec odhalen.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus