Tyto zrádce poznáte podle symbolických gest, urážejících mé božství

Úterý, 8. dubna 2014 v 20:20

Má vroucně milovaná dcero, moji nepřátelé nejsou ti, kdo ve Mne nevěří. Ne, jsou to ti, kteří dobře vědí, kdo jsem, ale nenávidí Mě. Ne všichni z nich chápou, proč Mě nenávidí, ale dali by se rozdělit na dva tábory.

Lidé z první skupiny nemají rádi Pravdu. Užívají si v účasti na hříšných zájmech, ospravedlňují každý zlý skutek a jednání a uspokojují jen svou vlastní smyslnost na úkor potřeb ostatních. Starají se jen o sebe a napodobují všechny ďáblovy vlastnosti. Pak jsou zde ti, kdo vědí, kdo jsem a co jsem, ale zcela Mě odmítají ve prospěch Satana, jehož kouzlem se nechali polapit. Jsou to lidé, kteří udělají nejen vše, co je pravým opakem toho, co jsem je učil, ale kteří Mě při každé příležitosti stále urážejí.

Tak jako satanské uctívání vyžaduje symboly, moji zrádci se Mi vysmívají tím, že kladou takové ohavné symboly ďábla přede Mne. Neboť v každém obřadu k uctívání Satana, kterého se účastní, znesvěcují můj kříž a vše, co souvisí s mým umučením. Tyto zrádce poznáte podle symbolických gest, urážejících mé božství. Už brzy ti z vás, s očima schopnýma vidět Pravdu, dokážou rozlišit mezi těmi, kdo Mi opravdu slouží a kdo ne.

Posvěcení služebníci, kteří jsou Mi věrní, Mě budou uctívat během Svatého týdne svými pokornými gesty, včetně toho, že padnou tváří k zemi před mým svatým křížem a pečetícím polibkem políbí mé nohy. Soustředí se na vše, co souvisí se Mnou, Ježíšem Kristem, mou smrtí na kříži a mým slibem vykoupit lidstvo z hříchu. Ale vězte toto: Tento rok, od Svatého týdne, se objeví trhliny a význam mého ukřižování bude překroucen. Věřícím budou předloženy nové výklady a z úst mých nepřátel se budou vylévat lži. Z mého umučení si budou dělat rafinovaný posměch a nebude to hned zjevné. Ale až má smrt na kříži přestane být středem zájmu a až budou činěna v mých církvích podivná gesta, poznáte, že to je začátek likvidace mé církve na zemi.

Když Satan útočí na lidstvo, jeho prvním zájmem bude vždy rodina, protože rodina představuje vše, co pochází od mého Otce. Bude ničit manželství, změní jeho význam, bude povzbuzovat k potratům, svádět lidi, aby se dopouštěli sebevražd, a bude rozdělovat a rozbíjet rodiny. Potom zničí a rozbije moji rodinu – moji pozemskou církev, neboť to přísahal, že Mi udělá v poslední hodinu. Již začal postupně bořit mou církev a nezastaví se, dokud ji nezhroutí k mým nohám. Můj Otec svolil, aby ničitel, jakým je antikrist, to udělal, ale může zajít jen po určitou mez. Má církev je mou rodinou; a zatímco velká část mých dětí odejde, aby následovala přebudovanou falešnou církev, mnozí se stále budou držet Mě, a tak má církev – mé Tělo – nemůže zahynout.

Prosím, neopouštějte Mě, moji milovaní následovníci. Nesmíte podlehnout této lsti. Milujete-li Mne, musíte si připomínat vše, co jsem vás učil. Nepřijímejte nic nového, pokud jde o mé svaté Slovo. Nebudu nikdy tolerovat jediné slovo, které nevyšlo z mých svatých úst. Ani vy byste neměli. Jste buď se Mnou, nebo proti Mně. Přijměte jakýkoliv nový výklad mého Slova obsaženého v Písmu svatém a zradíte Mě. Jakmile to uděláte, spolknete celé nové učení, které zničí vaši duši. Miluji vás, a jestli Mě opravdu milujete, zachováte vždy věrnost mému Slovu, které se nikdy nezmění.

Každý, kdo říká, že přichází v mém jménu – byť je to posvěcený služebník, vůdce mé církve, nebo prorok – a prohlásí, že mé Slovo je lež, nepřichází ode Mne.

Váš Ježíš