Váš život na zemi je zkouškou vaší lásky ke Mně

Středa, 12. listopadu 2014 v 23:45

Má vroucně milovaná dcero, pro lidi je zcela přirozené obávat se neznámého, a proto se bojí smrti. Smrt je jednou z nejděsivějších věcí v mysli lidí, neboť mnozí jsou slepí k mému slibu věčného života. Kdyby zahlédli mé nádherné království, pak by smrt nad nimi neměla žádnou moc.

Přivítám všechny duše v mém království. Nerezervuji místo jen pro svaté a vyvolené, ačkoliv je pro ně v mém království zvláštní místo. Vítám všechny hříšníky, včetně těch, kteří spáchali strašné hříchy, neboť Já jsem především Bůh velké lásky. Přivítám každého, kdo ke Mně volá pro smíření a s výčitkami svědomí. Jakmile se to stane před bodem smrti, všechny duše přivítám a sevřu v náruči.

Jedinou překážkou mezi duší člověka a mým královstvím je hřích pýchy. Pyšný člověk, třebaže se za svůj hřích stydí, se jej bude vždy snažit nějak ospravedlnit. Tomu říkám: Zlo zlem nenapravíš. Pyšný člověk promarní příliš mnoho času zvažováním, zdali potřebuje být Mnou vykoupen. Ale smrt může přijít v jediném okamžiku, a když je nejméně očekávána. Člověk, jenž je prostý pýchy, padne přede Mnou a bude Mne prosit, abych mu odpustil, a bude povýšen.

Nebojte se smrti, neboť jsou to dveře vedoucí do mého království. Vše, o co prosím, je, abyste se připravili na tento den tím, že budete žít život, jak jsem vás učil. Nechci po vás, abyste skončili se svými každodenními povinnostmi. Máte povinnost k druhým, nesmíte mít nikdy pocit, že se musíte izolovat od svých milovaných, následujete-li Mne. Přeji si, abyste milovali své rodiny a své přátele a poskytli jim čas, který potřebují, aby se zajistilo, že láska jednoho k druhému bude otevřeně projevena. Milujte každého, jako Já miluji vás. Děláte to svým chováním k lidem; časem stráveným soužitím v harmonii s ostatními; v tom, co o nich říkáte druhým, a jak pomáháte těm, kteří si sami pomoci nemohou. Váš život na zemi je zkouškou vaší lásky ke Mně. Svou lásku ke Mně předvádíte láskou, kterou projevujete druhým, včetně těch, kteří vás proklínají.

Je vždy důležité, abyste se Mnou každý den rozmlouvali, byť by to bylo jen několik minut. Během této chvilky vám požehnám. Prosím, nikdy nedovolte strachu z nového světa pobízet vás k opuštění těch, kdo jsou vám blízcí. Musíte se soustředit na Mne, a když to uděláte, najdete pokoj. Pak musíte předat tento dar pokoje vašim milovaným. Přesto vězte, že budete trpět kvůli vaší lásce ke Mně a zakusíte nenávist od druhých. Abyste se pozvedli nad tuto nenávist, musíte reagovat vždy jen s láskou.

Přináším vám svobodu od pout smrti, a ta nebude mít nad vámi moc. Kvůli mému vzkříšení budete uzdraveni, v dokonalém těle a duši v mém novém království. Čeho se bát, když vám přináším dar věčného života?

Váš milovaný Ježíš