Z nenávisti nemůže vzejít nic dobrého, protože pochází pouze od Satana

Neděle, 16. února 2014 v 15:47

Má vroucně milovaná dcero, jakmile do duší vstoupí nenávist, musejí každou buňkou svého bytí bojovat k jejímu vymýcení. Pokud tak neučiní, pohltí duši pochybnosti a pokračující sžírání až k jejímu úplnému zničení.

Ďábel působí nedůvěru, nepokoj, zmatení, úzkost a neustane, dokud se zasažená duše nenaplní nenávistí k sobě i druhým. Nenávist v duši vyvolává zmatek mezi všemi osobami, se kterými taková duše přichází do styku. Napadená duše použije všemožnou taktiku a lest k podněcování druhých věnovat se jí, dokud také nejsou napadené, a tak to pokračuje dál. Nenávist se šíří jako virus a roste, protože zachvátí a posedne duši, dokud se necítí nucena šířit tuto nenávist mezi ostatní. Takto je páchána vražda, kvůli nenávisti, kterou cítí jeden člověk k druhému. Nenávist se živí lžemi a nepravdami a pokračuje v růstu, dokud neovládne tak mnoho duší, že z nich může vycházet jen zlo. Z nenávisti nemůže vzejít nic dobrého, protože pochází pouze od Satana.

Satan je lhář a zasévá semínka pochybností do duší, které ochabnou v bdělosti. Používá hřích pýchy pokaždé, aby vyvolal v duši nenávist vůči jiné osobě. Vytváří neshody mezi Božími dětmi, které jsou kvůli prvotnímu hříchu slabé, a nejsou-li mými pravými následovníky a nezachovávají Slovo mého Otce, padnou za oběť klamu.

Neodvažujte se nikdy nazvat Božím dítětem a současně rozetnout druhou osobu ve dví. Nikdy neříkejte, že jste naplněni Duchem Svatým a následovně, že jiná duše je služebníkem ďábla. Nikdy nesuďte jinou osoby podle toho, co považujete za hřích, když vy sami jste zohyzdili mou podobu. Nikdy se nestavte nade Mne a netvrďte, že se vyznáte víc než Já, když se řídíte pokyny od Satana. Ti, jejichž oči zrcadlí mé vlastní, jsou vševidoucí a musí se za takové duše modlit, aby dostaly milost uvolnit se z drápů šelmy.

Má cesta vpřed se stává ještě těžší. Pouze ti, kdo jsou obdařeni odvahou, danou jim mocí Ducha Svatého, budou schopni ji vystoupat. Žel, mnozí odpadnou, k velkému potěšení Zlého.

Trny této mise mohou trhat vaše těla a kruté nenávistné posměšky mohou probodávat vaše srdce, ale Já jsem ten, kdo kráčí před vámi, a proto jsem ten, kdo nese největší břemeno nenávisti. Vždy mějte na paměti, že útoky na tuto misi jsou útoky proti Mně. Nenávist k této misi je nenávistí ke Mně, Ježíši Kristu. Nemůžete říkat, že Mě milujete, a současně jinými způsoby přiznat svou nenávist ke Mně. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Buď ve Mne věříte, nebo ne. Věříte-li ve Mne, nesmíte nikdy pronásledovat jinou duši, neboť učiníte-li to, byli jste ode Mne odloučeni mým nepřítelem a nemáte právo prohlásit, že patříte Mně.

Váš Ježíš