Znamení konce časů – sláva se však vrátí na zem

Sobota, 14. listopadu 2010 v 23:00

Má drahá dcero, neciť se provinile kvůli pochybnostem, které jsi dnes pocítila. Je to přirozené. Tvoje pochopení duchovních věcí není tak silné, jak by mělo být, ale to je v pořádku.

Povedu tě a časem pochopíš účel tvé mise. Potřebuji, abys byla stále silná ve své práci a vůči Mně poslušná. Je to těžký úkol a bude pro tebe emocionálně vyčerpávající.

Posílám ti duchovního vůdce, aby ti pomohl se vyrovnat s velikostí tohoto úkolu, jenž musí být dokončen. Je to takový úkol, že bez tvé účasti by bylo mnoho duší ztraceno ve prospěch Zlého. Má dcero, ty jsi souhlasila s tímto úkolem ještě dříve, než jsem tě do této práce poslal.

Povedu tvého duchovního vůdce. Pozná Pravdu, až budeš hovořit. Touto dobou, v posledních dvou dnech, už budeš moci chápat některé hříchy lidí způsobem, který pro tebe dříve nebyl možný. Vidíš ten rozdíl? Cítíš se divně, když se díváš na mé děti? Vidíš je teď v jiném světle, že ano? To je síla mého Ducha Svatého, kterou jsem tě požehnal.

Láska, kterou cítíš ve svém srdci k mým dětem a ke knězi, kterého jsi viděla dnes na mši, je také dar, jenž jsem ti dal mocí Ducha Svatého. Uvidíš, pocítíš a uslyšíš nyní hříchy lidí v takové šíři, že budeš cítit bolest, jakou cítím já. Uvidíš svýma očima také lásku, kterou mám ke svým dětem skrze jejich oči, které zrcadlí mé srdce.

Neměj strach z těchto darů, mé dítě. Neměj pocit, že nedokážeš zvládnout tento úkol, protože síla, která ti bude dána mými milostmi, tě učiní pevnou. Už se nikdy nebudeš ohlížet zpátky. Ani to nebudeš chtít.

Nyní se cítíš slabá. To je pocit vycházející z mé Boží síly, která proniká tvé tělo. To teplo je láska, kterou pro tebe chovám. Neplač, mé dítě. Dosud jsi byla mimořádně silná a přijala jsi moji přítomnost, i když je tomu jen pár dnů, co jsem k tobě poprvé promluvil. Ne, mé dítě, není to jen tvá představa. Ptej se sama sebe a těch ve tvém okolí.

Těm, kteří zaprodávají svou duši Satanovi

Nyní piš toto: Svět se vzdouvá pod tíhou temnot a ďábelského spiknutí Zlého, jenž pokračuje ve vábení a svádění mých milovaných dětí. Spadly do jeho osidel tak hluboko, že mnoho z nich se svíjí jako zvířata dokonce i před tváří lidí. Kolik ubohých duší, živených smyslností, chtivostí a marnivostí se objevuje v tomto zuboženém a politováníhodném stavu zraku těch, kteří mají víru? Oni ve své marnivosti věří, že mají skutečnou moc. Moc, která jim byla slíbena Satanem. Mnoho z těchto dětí zaprodalo svou duši Satanovi a hrdě se tímto činem chlubí.

Mnoho mých dětí je přitahováno leskem a bohatstvím jeho slibů všeho, co můžete na světě vidět. Ne, ony nejsou zahanbeny tím, že se chlubí skutečností, že mu patří. Ty sliby, které jim dal, nejsou jen obyčejné lži. Byly jím dány z čiré nenávisti k lidem. Satan lidstvo nenávidí.

Satan mým dětem lže a říká jim, že jim může dát cokoliv, avšak to je lež. Ti, kteří ho následují a věří jeho prázdným slibům, nebudou a ani nebudou moci být zachráněni.

Modlete se, modlete se, modlete se za mé děti. Má dcero, Já vím, že jsi unavená, ale věnuj tomu pozornost. Věřící, kteří jsou vlažní a nejsou přímým a výlučným spojencem Zlého – ti také musí být na pozoru. Ti, včetně mých následovníků a některých mých posvěcených služebníků, biskupů a kardinálů se posmívají víře mých dětí. Jejich spiritualita se ztratila za chamtivostí v jistých kruzích, kde zlato a bohatství zastínilo Boží dary, které dostali jako učedníci Boha.

Církev ztratila svou cestu a pohroužila se do temnoty. To, mé dítě, bylo předpověděno, a je to znamením konce časů. To přijde, až se objeví poslední papež a svět bude ztracen pod scestným vedením falešného proroka.

Odhalení o tom, co bude předcházet mému Druhému příchodu, ti bude dáno, mé dítě, takovým způsobem, aby tvá slova mohla být slyšena, aby duše byly připraveny již před Velkým varováním. Netrap se. Život půjde dál. Sláva se vrátí na zem. Mé děti budou uvolněny ze spárů Zlého, jenž bude zničen. Je důležité, že svým podvodem nevezme mé děti s sebou do hlubin pekla.

Mé Slovo musí být silné. Mé děti musí naslouchat. Je to z čisté lásky, že jim dávám toto Varování. Protože přijdu jako soudce a ne jako Spasitel, byl tento čas pro Velký soud v minulosti oddálen modlitbami mé milované Matky a mých následovníků na celém světě. Tentokrát už oddálen nebude.

Nikdo nebude znát datum Druhého příchodu

Mé děti, neřeknu vám teď ani příště datum mého příchodu. Nemůže být odhaleno. Je to důležité proto, aby všechny mé děti byly připraveny. Neboť ty, které se nepřipraví, nebudou moci říct, že jim nebyla dána Pravda. Až se Varování stane skutečností, uvědomí si Pravdu. Ano, vyzpovídají-li se a připustí, že zhřešily, obdrží mé požehnání. Neudělají-li, budou vrženy do pekla. Mé milosrdenství se pak ukončí.

Teď jdi, mé dítě. Připrav Slovo, aby je uslyšel svět. Řekni mým dětem a všem věřícím, aby se nebáli. Řekni jim, aby se modlili za nevěřící. Potom řekni nevěřícím, aby se vrátili ke Mně. Dělej vše, co je možné, abys je přesvědčila otevřít svá srdce.

Váš Spasitel Ježíš Kristus, který přichází, aby soudil živé a mrtvé